1Moj 50, 1-26

          

1. Kniha Mojžišova

50. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Vtedy sa Jozef hodil otcovi na tvár, zaplakal nad ním a pobozkal ho.

2  Potom prikázal svojim sluhom--lekárom zabalzamovať otca. Lekári balzamovali Izraela.

3  Pritom uplynulo štyridsať dní, lebo toľko dní trvá balzamovanie. Egypťania ho však oplakávali sedemdesiat dní.

4  Keď sa minuli dni oplakávania, povedal Jozef domu faraónovmu: Ak som našiel priazeň vo vašich očiach, povedzte faraónovi:

5  Môj otec ma zaviazal touto prísahou: Ajhľa, ja umieram, pochovaj ma do môjho hrobu, čo som si vykopal v Kanaáne! Rád by som teraz odišiel pochovať otca; potom sa vrátim.

6  Nato povedal faraón: Choď, pochovaj otca, ako ťa zaviazal prísahou.

7  Jozef teda odišiel pochovať otca a šli s ním aj všetci sluhovia faraónovi, starší jeho domu a všetci starší Egypta,

8  celý dom Jozefov a jeho bratia i domácnosť jeho otca; len deti, ovce a dobytok si zanechali v krajine Góšen.

9  Tiahli s ním aj vozy a jazdci; bol to veľmi početný sprievod.

10  Keď došli do Góren-Átádu za Jordánom, zaspievali tam veľmi veľký a žalostný trúchlospev; Jozef po sedem dní odbavoval svojmu otcovi trúchloslužbu.

11  Keď obyvatelia krajiny, Kanaánci, videli trúchloslužbu v Góren-Átáde, povedali: Pre Egypťanov je to žalostná trúchloslužba. Preto sa to miesto volá Ábél-Micrajim, čo leží za Jordánom.

12  Jeho synovia urobili s ním tak, ako im prikázal.

13  Odniesli ho jeho synovia do Kanaánu a pochovali ho naproti Mamré v jaskyni na poli Machpéla, ktorú aj s poľom kúpil Abrahám od Chetejca Efróna na dedičné pohrebisko.

14  Keď Jozef pochoval otca, vrátil sa do Egypta, on i jeho bratia a vôbec všetci, ktorí šli s ním pochovať jeho otca.

15  Keď Jozefovi bratia videli, že im otec umrel, povedali: Možno, že Jozef bude teraz nepriateľsky vystupovať proti nám a odplatí nám všetko zlo, ktoré sme mu vykonali.

16  Preto odkázali Jozefovi: Tvoj otec pred svojou smrťou prikázal:

17  Takto povedzte Jozefovi: Ach, odpusť, prosím, svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz, prosíme, svojim bratom ich priestupok a ich hriech, že ti ublížili. Odpusť teraz, prosíme, previnenie služobníkom Boha tvojho otca. Jozef plakal, keď mu to hovorili.

18  Potom jeho bratia pristúpili, padli pred ním a povedali: Hľa, sme tvojimi sluhami.

19  Ale Jozef im odpovedal: Nebojte sa! Či ja tu stojím namiesto Boha?

20  Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné: totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive.

21  Teraz sa však nebojte, ja budem živiť vás aj vaše deti. Tak ich potešoval a vľúdne hovoril s nimi.

22  Tak ostal Jozef bývať v Egypte, on i dom jeho otca; Jozef žil 110 rokov.

23  Jozef videl tri pokolenia Efrajimových synov; ba aj synovia Menaššeho, syna Máchíra sa narodili na Jozefových kolenách.

24  Potom povedal Jozef svojim bratom: Ja umieram, ale Boh sa vás ujme a vyvedie vás z tejto krajiny do zeme, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi.

25  A Jozef zaviazal Izraelových synov takouto prísahou: Keď sa vás Boh ujme, odneste moje kosti odtiaľto!

26  Potom Jozef umrel stodesaťročný; zabalzamovali ho a položili do rakvy v Egypte.

   1Moj 50, 1-26