1Moj 22, 1-24

          

1. Kniha Mojžišova

22. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma. I riekol mu: Abrahám! Odpovedal: Tu som.

2  Vtedy On riekol: Vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, choď do krajiny Mórija a obetuj ho tam ako spaľovanú obeť na vrchu, o ktorom ti poviem.

3  Nato Abrahám včasráno osedlal osla a vzal so sebou svojich dvoch sluhov aj syna Izáka. Keď na štiepal drevo na spaľovanú obeť, vstal a šiel na miesto, o ktorom mu Hospodin povedal.

4  Na tretí deň Abrahám pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto.

5  Vtedy Abrahám povedal svojim sluhom: Zostaňte tu i s oslom, zatiaľ ja a chlapec pôjdeme až ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám.

6  Potom Abrahám vzal drevo na spaľovanú obeť, naložil ho na syna Izáka, sám však vzal do ruky oheň a meč, a tak šli vedno obaja.

7  Tu oslovil Izák otca Abraháma: Otče môj! Ten povedal: Čo chceš, syn môj! A on odvetil: Hľa, tu je oheň i drevo, kde je však baránok na spaľovanú obeť?

8  Nato povedal Abrahám: Boh si vyhliadne baránka na spaľovanú obeť, syn môj. Tak išli vedno obaja.

9  Keď však došli na miesto, o ktorom mu povedal Hospodin, Abrahám tam postavil oltár, naukladal drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár navrch dreva.

10  Keď Abrahám vystrel ruku a vzal nôž, aby zarezal syna,

11  zavolal na neho z neba anjel Hospodinov: Abrahám, Abrahám! A ten odpovedal: Tu som.

12  Tu mu on riekol: Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha, a neodoprel si mi ani svojho syna, svojho jediného syna.

13  Vtedy Abrahám pozdvihol oči a zbadal, že v húšti je baran zachytený za rohy. Abrahám šiel, vzal barana a namiesto svojho syna ho obetoval ako spaľovanú obeť.

14  Vtedy Abrahám pomenoval to miesto: Hospodin si vyhliadne, ako sa podnes hovorí: Na vrchu si Hospodin vyhliadne.

15  Potom anjel Hospodinov zavolal z neba na Abraháma druhý raz

16  a riekol: Prisahám na seba - znie výrok Hospodinov: Pretože si to urobil a neodoprel si mi svojho jediného syna,

17  veľmi ťa požehnám, a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom, tvoje potomstvo zaujme mestá svojich nepriateľov.

18  A v tvojom potomstve požehnané budú všetky národy zeme, pretože si poslúchol môj hlas.

19  Nato sa Abrahám vrátil ku svojim sluhom. Potom vstali a spolu šli do Beér-Šeby; a Abrahám býval v Beér-Šebe.

20  Po týchto udalostiach oznámili Abrahámovi: Aj Milká porodila synov tvojmu bratovi Náchórovi:

21  prvorodeného Úca a jeho brata Búza a Kemúéla, otca Arámovho;

22  i Keseda, Chazóa, Pildáša, Jidláfa a Betúéla.

23  Betúél splodil Rebeku. Týchto ôsmich porodila Milká Abrahámovmu bratovi Náchórovi.

24  A jeho vedľajšia žena menom Reúmá porodila Tebacha, Gachama, Tachaša a Maachu.

   1Moj 22, 1-24