1Moj 9, 1-29

          

1. Kniha Mojžišova

9. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Vtedy Boh požehnal Nóacha i jeho synov a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem!

2  Strach a hrôza z vás nech padne na všetky zvieratá zeme, na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi, na všetky morské ryby; sú vám dané do rúk.

3  Nech vám slúži ako potrava všetko, čo sa hýbe, čo je živé; ako kedysi zelené byliny, teraz vám dávam všetko.

4  Len mäso s krvou, jeho dušou, nesmiete jesť.

5  Ba aj za vašu krv, za váš život budem brať na zodpovednosť; budem brať na zodpovednosť za ňu každé zviera i človeka; človeka i jeho brata budem brať na zodpovednosť za život človeka.

6  Ak niekto prelieva ľudskú krv, tomu nech človek preleje jeho krv, lebo Boh učinil človeka na Boží obraz.

7  Vy však ploďte a množte sa, hýbte sa na zemi a množte sa na nej.

8  Potom Boh riekol Nóachovi a jeho synom, čo boli s ním:

9  Ajhľa, ja ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vaším budúcim potomstvom

10  aj s každým živým tvorom, čo je pri vás, totiž s vtáctvom, dobytkom a všetkou poľnou zverou pri vás, od všetkého, čo vyšlo z korábu, až po všetky živočíchy zeme.

11  Ustanovujem s vami svoju zmluvu, že vody potopy už nevyničia všetko tvorstvo a nebude už potopy, aby zničila zem.

12  Boh ďalej riekol: Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás:

13  svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou.

14  Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch,

15  rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi zo všetkého tvorstva; a vody sa už nestanú potopou, aby zničili každé z tvorstva.

16  Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tvorstva, ktoré je na zemi.

17  Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi.

18  Nóachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli: Šém, Chám a Jáfet; Chám bol otcom Kanaánovým.

19  Títo traja boli Nóachovi synovia a z nich sa zaľudnila celá zem.

20  Roľník Nóach začal prvý vysádzať vinicu.

21  Raz sa napil vína, opil sa a ľahol si obnažený vo svojom stane.

22  Chám, otec Kanaánov, však uzrel nahotu svojho otca a oznámil to svojim dvom bratom vonku.

23  Vtedy Šém a Jáfet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom, a tak zakryli nahotu svojho otca. Ich tvár bola odvrátená, takže nevideli nahotu svojho otca.

24  Keď sa Nóach prebral zo svojho opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn,

25  povedal: Prekliaty Kanaán, otrokom otrokov buď svojim bratom.

26  Ďalej povedal: Požehnaný Hospodin, Boh Šémov, no Kanaán mu bude otrokom.

27  Nech dá Boh Jáfetovi šíriť sa, nech býva v stanoch Šémových, no Kanaán mu bude otrokom.

28  A Nóach žil po potope tristopäťdesiat rokov.

29  Celkove Nóach žil deväťstopäťdesiat rokov; potom zomrel.

   1Moj 9, 1-29