1Moj 15, 1-21

          

1. Kniha Mojžišova

15. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Po týchto udalostiach zaznelo Abrámovi vo videní slovo Hospodinovo: Neboj sa, Abrám, ja som ti štítom, čaká ťa veľmi veľká odmena.

2  Abrám však povedal: Hospodine, Pane, čo mi chceš dať, veď som bezdetný a dedičom môjho domu bude damašský Elíezer.

3  Ďalej povedal Abrám: Hľa, nedal si mi potomstvo a sluha narodený v mojom dome, bude mojím dedičom.

4  Tu zaznelo mu slovo Hospodinovo: Tento nebude tvojím dedičom; tvojím dedičom bude ten, ktorý vyjde z tvojho tela.

5  Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Nato mu riekol: Toľko bude tvojho potomstva.

6  I uveril Hospodinovi a On mu to počítal za spravodlivosť.

7  Potom mu riekol: Ja som Hospodin, ktorý ťa vyviedol z Chaldejského Úru, aby som ti dal túto krajinu do vlastníctva.

8  On však povedal: Hospodine Pane, podľa čoho poznám, že bude mojím vlastníctvom?

9  Nato mu riekol: Dones mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holúbä.

10  Keď to všetko doniesol, poroztínal ich na polovice a jednu polovicu položil oproti druhej, ale vtákov neroztínal.

11  Draví vtáci sa zlietali na mŕtve telá, ale Abrám ich odháňal.

12  Pri západe slnka padol na Abráma tvrdý spánok a prepadla ho úzkosť z veľkej temnoty.

13  Potom riekol Hospodin Abrámovi: Uvedom si, že tvoji potomci budú prišelci v krajine, ktorá im nepatrí, zotročia ich a za štyristo rokov ich budú utláčať;

14  ale súdiť budem aj národ, ktorému oni budú slúžiť; no potom vyjdú s veľkým imaním.

15  Ty však v pokoji vojdeš ku svojim otcom a budeš pochovaný v požehnanej starobe.

16  Až štvrté pokolenie sa navráti sem, lebo doteraz nie je vina Amorejcov dovŕšená.

17  Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, ajhľa, zrazu tu bola dymiaca pec a ohnivá fakľa prechádzala pomedzi tamtie časti zvierat.

18  V onen deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom slovami: Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od Egyptskej rieky až po Veľkú rieku, po veľtok Eufrat:

19  Kénijcov, Kenizejcov, Kadmóncov

20  a Chetejcov, Perizejcov a Refaovcov,

21  Amorejcov a Kanaáncov, Girgášejcov a Jebúsejcov.

   1Moj 15, 1-21