1Moj 4, 1-26

          

1. Kniha Mojžišova

4. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Potom Adam poznal svoju ženu Evu; ona počala a porodila Kaina. Povedala: Dostala som muža od Hospodina.

2  Potom porodila Ábela, jeho brata; Ábel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom.

3  Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa.

4  Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť,

5  ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Nato Kain vzbĺkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár.

6  Hospodin však riekol Kainovi: Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár?

7  Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj!

8  Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho.

9  Tu riekol Hospodin Kainovi: Kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: Neviem; či som ja strážcom svojho brata?

10  Nato Boh riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne.

11  Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk.

12  Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu; tulákom a bludárom budeš na zemi.

13  I povedal Kain Hospodinovi: Väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť.

14  Ajhľa, dnes ma odháňaš z pôdy a ja sa musím skrývať pred tvojou tvárou; budem tulákom a bludárom na zemi; a kto ma stretne, zabije ma.

15  Hospodin mu však riekol: Práve preto, ktokoľvek by zabil Kaina, odnesie si sedemnásobnú pomstu. A Hospodin urobil Kainovi znak, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil.

16  Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód, východne od Édenu.

17  Kain poznal svoju ženu; ona počala a porodila Enocha. Potom staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha.

18  Enochovi sa narodil Irád a Irád splodil Mechujáéla; Mechujáél zas splodil Metušáéla a Metušáél splodil Lámecha.

19  Lámech si vzal dve ženy; jedna sa volala Ádá, druhá sa volala Cillá.

20  Ádá porodila Jábála; on bol praotcom tých, čo bývajú v stanoch a pri stáde.

21  Jeho brat sa volal Júbal; on bol praotcom tých, čo hrajú na citare a píšťale.

22  Cillá porodila Túbal-Kaina, kováča rozličného bronzového a železného náčinia. Sestra Túbal-Kaina bola Naamá.

23  Raz povedal Lámech svojim ženám: Ádá a Cillá, čujte môj hlas, Lámechove ženy, počúvajte moju reč! V odplate za ranu zabil som muža, za svoju ranu mladíka.

24  Ak bude Kain sedem razy pomstený, tak Lámech sedemdesiatsedem razy.

25  Adam poznal opäť svoju ženu; porodila syna a dala mu meno Šét; lebo mi Boh dal - tak hovorila - nové potomstvo miesto Ábela, pretože Kain ho zabil.

26  Aj Šétovi sa narodil syn; dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo.

   1Moj 4, 1-26