1Moj 2, 1-25

          

1. Kniha Mojžišova

2. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Tak boli dokončené nebesá i zem a všetky ich voje.

2  Na siedmy deň Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal; na siedmy deň si odpočinul od všetkého diela, ktoré vykonal.

3  Nato Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom si odpočinul od všetkého diela, ktoré stvorením začal konať.

4  Tak vznikli nebesá a zem, keď boli stvorené. Toho času, keď Hospodin Boh učinil zem a nebo -

5  a nebolo ešte nijakého poľného krovia na zemi a nijaká poľná bylina nerástla, pretože Hospodin Boh nedal dažďa na zem, a nebolo ani človeka, aby obrábal pôdu,

6  len spodná voda vystupovala zo zeme a zavlažovala celý povrch pôdy,

7  vtedy Hospodin Boh stvárnil človeka z prachu zeme a vdýchol mu do nozdier dych života; tak sa človek stal živou bytosťou.

8  Potom Hospodin Boh vysadil na východe záhradu v Édene a postavil tam človeka, ktorého utvoril.

9  Hospodin Boh dal zo zeme vyrásť všelijakým stromom, lákavým na pohľad a dobrým na jedenie, aj stromu života uprostred záhrady, aj stromu poznania dobra a zla.

10  Z Édenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu, a odtiaľ sa rozdeľovala na štyri ramená.

11  Meno jedného je Píšón; ono tečie okolo celej krajiny Chavíla, kde sa nachádza zlato.

12  Zlato z onej krajiny je vzácne; tam sa nachádza aj bdéliová živica a drahokam ónyx.

13  Druhá rieka sa volá Gíchón; tá tečie okolo krajiny Kúš.

14  Tretia rieka sa volá Chiddekela; tá tečie východne od Asýrie. Štvrtá rieka je Eufrat.

15  Hospodin Boh vzal človeka a voviedol ho do záhrady Éden, aby ju obrábal a strážil.

16  Potom Hospodin Boh rozkázal človeku: Zo všetkých stromov záhrady smieš jesť,

17  ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo v deň, keď budeš z neho jesť, istotne zomrieš.

18  Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň.

19  Vtedy Hospodin Boh utvoril zo zeme všetku poľnú zver i všetko nebeské vtáctvo a priviedol ich k človeku, aby videl, ako ich nazve; každý živý tvor sa mal volať tak, ako ho nazve človek.

20  A človek pomenoval všetok dobytok, nebeské vtáctvo i všetku poľnú zver. Ale pre človeka nenašiel pomoc, ktorá by mu bola roveň.

21  Vtedy Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok; keď zaspal, vyňal mu jedno rebro a jeho miesto uzavrel mäsom.

22  Z rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal človeku, utvoril ženu a priviedol ju k človeku.

23  Nato povedal človek: Toto je už kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo je z muža vzatá.

24  Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.

25  Obaja však boli nahí, človek i jeho žena, ale nehanbili sa.

   1Moj 2, 1-25