1Moj 12, 1-20

          

1. Kniha Mojžišova

12. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.

2  Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním.

3  Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme.

4  Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin; šiel s ním aj Lót. Abrám mal sedemdesiatpäť rokov, keď vyšiel z Cháránu.

5  Abrám teda vzal svoju ženu Sáraj, bratovho syna Lóta i všetko svoje imanie, ktoré nadobudli, i ľudí, ktorých získali v Cháráne, a vyšli, aby putovali do Kanaánu. Tak prišli do Kanaánu.

6  Abrám prešiel krajinou až po posvätné miesto v Sícheme, totiž k dubu Móreho. V tom čase boli v krajine Kanaánci.

7  Tu sa Abrámovi zjavil Hospodin a riekol: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Nato postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil.

8  Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Bételu a rozložil si stan; Bétel mu padol na západ a Aj na východ. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo.

9  Potom postupoval Abrám ďalej k Negebu.

10  Keď však nastal v krajine hlad, Abrám zišiel do Egypta, aby tam začas býval, lebo na krajinu ťažko doliehal hlad.

11  Keď mal vstúpiť do Egypta, povedal svojej žene Sáraji: Viem, že si žena krásna na pohľad;

12  keď ťa Egypťania uzrú, povedia si: To je jeho žena! Mňa zabijú, teba však nechajú nažive.

13  Hovor, že si mi sestra, aby sa mi dobre vodilo popri tebe a ja aby som tvojím pričinením ostal nažive.

14  Keď prišiel Abrám do Egypta, Egypťania videli, že je to veľmi pekná žena.

15  Keď ju uvideli faraónovi dvorania, vychvaľovali ju faraónovi; tak odviedli ženu do faraónovho domu.

16  Ale s Abrámom nakladal dobre kvôli nej, takže mal oviec, dobytka, oslov, sluhov i služobníc, oslíc aj tiav.

17  Faraóna však i jeho dom stíhal Hospodin veľkými ranami pre Sáraj, ženu Abrámovu.

18  Vtedy faraón zavolal Abráma a povedal: Čo si mi to urobil? Prečo si mi neoznámil, že je to tvoja žena?

19  Prečo si hovoril: To je moja sestra? Tak som si ju vzal za ženu. Teraz tu máš svoju ženu, vezmi si ju a choď!

20  Potom mu faraón pridelil mužov, aby vyprevadili jeho i jeho ženu i všetko, čo mal.

   1Moj 12, 1-20