BIBLIA DO MOBILU


 

Starý zákon

 

Nový zákon

 
     
 

Pentateuch

 

Evanjeliá

 
 1M Genezis Matúš 
 2M Exodus Marek 
 3M Levitikus Lukáš 
 4M Numeri Ján 
 5M Deuretonómium   
   Skutky 
 

Dejepisné knihy

   
 Jozue (Jozua) 

Vyučujúce listy

 
 Sudcov Rimanom 
 Rút 1. Korinťanom 
 1. Samuelova 2. Korinťanom 
 2. Samuelova Galaťanom 
 1. Kráľov Efezanom 
 2. Kráľov Filipanom 
 1. Kroník Kolosanom 
 2. Kroník 1. Solúnčanom 
 Ezdráš 2. Solúnčanom 
 Nehemiáš 1. Timotejovi 
 Ester 2. Timotejovi 
   Títovi 
 

Vyučujúce knihy

 Filemonovi 
 Jób Hebrejom (Židom) 
 Žalmy Jakub 
 Príslovia 1. Petrov 
 Kazateľ 2. Petrov 
 Pieseň 1. Jánov 
   2. Jánov 
 

Prorocké knihy

 3. Jánov 
 Izaiáš Júdov 
 Jeremiáš   
 Náreky (Plač) 

Prorocká kniha

 
 Ezechiel Zjavenie 
 Daniel   
 Ozeáš (Hozeáš)   
 Joel   
 Ámos   
 Abdiáš (Obediáš)   
 Jonáš   
 Micheáš   
 Náhum   
 Habakuk   
 Sofoniáš   
 Aggeus (Haggeus)   
 Zachariáš   
 Malachiáš   
     
 

Deuterokanonické knihy

   
 Tobiáš   
 Judita   
 Ester Grécky   
 Múdrosti   
 Sirachovcova   
 Baruch   
 Daniel   
 1. Machabejcov   
 2. Machabejcov   
     
 V ekumenickom preklade:   
 Tobiáš   
 Judita   
 Ester Grécky   
 Múdrosti   
 Sirachovcova   
 Baruch   
 Jeremiášov list   
 Azariášova modlitba   
 Zuzana   
 Bél a drak   
 1. Machabejcov   
 2. Machabejcov   

 

 

 

Táto Biblia do mobilu online je výborný nástroj na štúdium svätého písma. Sväté písmo je súbor kníh, ktoré boli inšpirované samotným Bohom. Starý zákon bol napísaný pävodne v Hebrejčine, ale našli sa aj Grécke preklady tejto zaujímavej knihy. Biblia obsahuje knihy a listy od čias Pána Ježiša Krista, ktoré zaznamenal nový zákon. Niektoré knihy neboli nájdené v originálnom Hebrejskom jazyku a preto sú zaradené medzi tzv. deuterokánonické knihy. Biblia, alebo Sväté písmo je najpredávanejšou knihou všetkých dôb, takže ste tu na správnom mieste. Nájdete tu aj sekcie, kde je video sväté písmo a audio biblia prípade poučné citáty. Citáty z biblie sú vynikajúcim zdrojom poučenia, múdrosti a povzbudenia, nakoľko sväté písmo je inšpirované samotným Bohom. Biblia do mobilu bude Vašim sprievodcom vo Vašom mobile, kdekoľvek pôjdete, bude Vám stále po ruke.