1Moj 10, 1-32

          

1. Kniha Mojžišova

10. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Toto je rodokmeň Nóachových synov, Šéma, Cháma a Jáfeta. Im sa po potope narodili synovia.

2  Jáfetovi synovia sú: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mešech a Tírás.

3  Gómerovi synovia sú: Aškenaz, Rífat a Togarma.

4  Jávánovi synovia sú: Elíšá Taršíš, Kittím a Dódaním.

5  Z týchto sa po ostrovoch vo svojich krajinách rozvetvili národy rozličného jazyka, čeľade a národnosti.

6  Chámovi synovia sú: Kúš, Micrajim, Pút a Kanaán.

7  Kúšovi synovia sú: Sebá, Chavílá, Raamá a Sabtechá; Raamovi synovia sú: Šebá a Dedán.

8  Kúš splodil aj Nimróda, ktorý bol prvým mocnárom na zemi.

9  Bol udatným lovcom pred Hospodinom. Preto sa hovorieva: Udatný lovec pred Hospodinom ako Nimród.

10  Jeho prvou ríšou bol: Bábel, Erech, Akkad, všetko v krajine Šineár.

11  Z tejto krajiny tiahol do Aššúru a vystaval Ninive, Rechobot-Ir a Kelach;

12  aj Resen medzi Ninivem a Kelachom. To je to veľké mesto.

13  Micrajim splodil Lúdov, Anámov, Lehábov, Neftúchov,

14  Patrúsiov, Kaslúchov a Kaftóranov, z ktorých pochádzajú Filištínci.

15  Kanaán splodil ako prvorodeného Sidóna, Chéta,

16  Jebúsejcov, Amorejcov, Girgášejcov,

17  Chivejcov, Arkejcov, Sinejcov,

18  Arvaďanov, Gemáranov a Chamáťanov. Potom sa roztrúsili čeľade Kanaáncov;

19  tak sa územie Kanaáncov rozprestrelo od Sidónu smerom ku Geráru až po Gazu a smerom k Sodome, Gomore, Adme a Cebóimu až po Lešu.

20  Toto sú Chámovi synovia vo svojich krajinách a národoch rozličných čeľadí a jazykov.

21  Aj Šémovi, otcovi všetkých synov Eberových, staršiemu bratovi Jáfetovmu, sa narodili synovia.

22  Šémovi synovia sú: Élám, Aššúr, Arpachšad, Lúd a Arám.

23  Arámovi synovia sú: Úc, Chúl, Geter a Maš.

24  Arpachšad splodil Šelacha, Šelach splodil Ébera.

25  Éberovi sa narodili dvaja synovia. Jeden sa volal Peleg, lebo za jeho čias bola rozdelená zem; jeho brat sa volal Joktán.

26  Joktán splodil Almódáda, Šelefa, Chacarmáveta, Jeracha,

27  Hadóráma, Úzála, Diklu,

28  Óbála, Abímáéla, Šebu,

29  Ófira, Chavílu a Jóbába; to všetko sú Joktánovi synovia.

30  Ich sídlisko sa rozprestieralo od Méše smerom k Sefáru, k východnému pohoriu.

31  Toto sú Šémovi synovia rozličných čeľadí, jazykov, krajín a národností.

32  To sú čeľade Nóachových potomkov podľa svojho pôvodu v rozličných národoch. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.

   1Moj 10, 1-32