1Moj 46, 1-34

          

1. Kniha Mojžišova

46. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Vybral sa teda Izrael so všetkým, čo mal, a keď prišiel do Beér-Šeby, priniesol obete Bohu svojho otca Izáka.

2  Vtedy hovoril Boh s Izraelom v nočnom videní a oslovil ho: Jákob, Jákob! A on odpovedal: Tu som.

3  Potom riekol: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam urobím z teba veľký národ.

4  Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem; a Jozef ti zatlačí oči.

5  Pobral sa teda Jákob z Beér-Šeby; Izraelovi synovia vyložili svojho otca Jákoba, svoje deti i svoje ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho doviezli.

6  Vzali si aj stáda a imanie, čo si nadobudli v Kanaáne, a prišli do Egypta: Jákob i všetko jeho potomstvo s ním.

7  Svojich synov, synov svojich synov, svoje dcéry a dcéry svojich synov, a vôbec všetko svoje potomstvo priviedol do Egypta so sebou.

8  Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta: Jákob a jeho synovia: prvorodený Jákobov Rúben.

9  Synovia Rúbenovi: Chanóch, Pallú, Checrón a Karmí.

10  Synovia Šimeónovi: Jemúél, Jámín, Óhad, Jáchín, Cóhar a Šáúl, syn Kanaánky.

11  Synovia Lévího: Géršón, Kehat a Merárí.

12  Synovia Júdovi: Er, Ónán, Šélá, Perec a Zerach. Ér a Ónán však zomreli v Kanaáne. Synovia Perecovi boli Checrón a Chámúl.

13  Synovia Jissáchárovi: Tóla, Puvvá, Jášúb a Šimrón.

14  Synovia Zebulúnovi: Sered, Élón a Jachleél.

15  Toto sú synovia Leini; tých porodila Jákobovi v Paddan-Arame, aj jeho dcéru Dínu. Všetkých jeho synov a dcér bolo 33.

16  Synovia Gádovi: Cifjón, Chaggí, Šúní, Ecbón, Éri, Aródí a Arélí.

17  Synovia Ašérovi: Jimná, Jišvá, Jišví, Bería a ich sestra Serach. Synovia Béríovi: Cheber a Malkiél.

18  Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Lábán svojej dcére Lee; a týchto porodila Jákobovi, spolu šestnásť osôb.

19  Synovia Jákobovej ženy Ráchel: Jozef a Benjamín.

20  Jozefovi sa však narodili v Egypte Menašše a Efrajim, ktorých mu porodila Asenat, dcéra ónskeho kňaza Pótifera.

21  Synovia Benjamínovi: Bela, Becher, Ašbél, Gérá, Naamán, Échí, Róš, Muppím, Chuppím a Ard.

22  Toto sú synovia Ráchelini, ktorých porodila Jákobovi, spolu štrnásť.

23  Syn Dánov: Chuším.

24  Synovia Naftálího: Jachceél, Gúní, Jécer a Šillém.

25  Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Lábán svojej dcére Ráchel; týchto porodila Jákobovi, spolu sedem osôb.

26  Všetkých osôb, ktoré prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho tela, okrem žien synov Jákobových, bolo spolu šesťdesiat šesť.

27  Synovia Jozefovi, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých osôb Jákobovho domu, ktorí prišli s ním do Egypta, je spolu sedemdesiat.

28  Júdu však poslal pred sebou k Jozefovi, aby mu ukázal cestu do Góšenu.

29  Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel naproti svojmu otcovi Izraelovi do Góšenu. Keď ho uvidel, padol mu okolo hrdla a plakal mu ešte aj na hrudi.

30  Vtedy povedal Izrael Jozefovi: Teraz môžem umrieť, lebo som videl tvoju tvár a že ešte žiješ.

31  Nato Jozef povedal svojim bratom i rodine svojho otca: Pôjdem to oznámiť faraónovi a poviem mu: Prišli moji bratia a rodina môjho otca, ktorý bol v Kanaáne.

32  Títo mužovia sú však pastiermi oviec, lebo sú chovateľmi dobytka, dohnali aj svoje ovce a dobytok a všetko, čo mali.

33  Ak vás zavolá faraón a povie: Čo je vaše zamestnanie?

34  povedzte: Tvoji služobníci boli chovateľmi dobytka od mladosti až doteraz, a to my, aj naši otcovia. Tak budete môcť bývať v krajine Góšen. Všetci pastieri oviec sú totiž opovrhnutí Egypťanmi.

   1Moj 46, 1-34