1Moj 5, 1-32

          

1. Kniha Mojžišova

5. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1  Toto je zoznam Adamových pokolení: Keď Boh stvoril človeka, učinil ho na Božiu podobu.

2  Ako muža a ženu ich stvoril; keď ich požehnal, v deň ich stvorenia dal im meno Človek.

3  Keď mal Adam stotridsať rokov, splodil syna sebe podobného, na svoj obraz, a dal mu meno Šét.

4  Adam žil po splodení Šéta ešte osemsto rokov, a mal synov i dcéry.

5  Celkove Adam žil deväťstotridsať rokov; potom zomrel.

6  Keď mal Šét stopäť rokov, splodil Enóša.

7  Šét po splodení Enóša žil ešte osemstosedem rokov, a mal synov i dcéry.

8  Celkove Šét žil deväťstodvanásť rokov; potom zomrel.

9  Keď mal Enóš deväťdesiat rokov, splodil Kénána.

10  Enóš žil ešte osemstopätnásť rokov po splodení Kénána a mal synov i dcéry.

11  Celkove Enóš žil deväťstopäť rokov; potom zomrel.

12  Keď mal Kénán sedemdesiat rokov, splodil Mahalaléla.

13  Kénán žil ešte osemstoštyridsať rokov po splodení Mahalaléla a mal synov i dcéry.

14  Celkove Kénán žil deväťstodesať rokov; potom zomrel.

15  Mahalalél mal šesťdesiatpäť rokov, keď splodil Jereda.

16  Mahalalél žil ešte osemstotridsať rokov po splodení Jereda a mal synov i dcéry.

17  Celkove Mahalalél žil osemstodeväťdesiatpäť rokov; potom zomrel.

18  Jered mal stošesťdesiatdva rokov, keď splodil Enocha.

19  Jered žil ešte osemsto rokov po splodení Enocha a mal synov i dcéry.

20  Celkove Jered žil deväťstošesťdesiatdva rokov; potom zomrel.

21  Keď mal Enoch šesťdesiatpäť rokov, splodil Metúšelacha.

22  Enoch chodil s Bohom a žil ešte tristo rokov po splodení Metúšelacha a mal synov a dcéry.

23  Celkove Enoch žil tristošesťdesiatpäť rokov.

24  Enoch chodil s Bohom; ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal.

25  Keď mal Metúšelach stoosemdesiatsedem rokov, splodil Lámecha.

26  Metúšelach žil ešte sedemstoosemdesiatdva rokov po splodení Lámecha, a mal synov i dcéry.

27  Celkove Metúšelach žil deväťstošesťdesiatdeväť rokov; potom zomrel.

28  Keď mal Lámech stoosemdesiatdva rokov, splodil syna,

29  nazval ho Nóachom a povedal: Tento nás poteší pri našej práci, pri námahe našich rúk na pôde, ktorú Hospodin preklial.

30  Lámech žil ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov po splodení Nóacha a mal synov i dcéry.

31  Celkove Lámech žil sedemstosedemdesiatsedem rokov; potom zomrel.

32  Keď mal Nóach päťsto rokov, splodil Šéma, Cháma a Jáfeta.

   1Moj 5, 1-32