Jn 1, 1-51

          

Evanjelium podľa Jána

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.

2  Ono bolo na počiatku u Boha.

3  Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

4  V ňom bol život a život bol svetlom ľudí.

5  A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali.

6  Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján.

7  Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili.

8  On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

9  Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.

10  Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal.

11  Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

12  Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno,

13  čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

14  A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.

15  Ján o ňom vydal svedectvo a volal: „Toto je ten, o ktorom som hovoril: Ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja.“

16  Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.

17  Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.

18  Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť.

19  A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“,

20  on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“

21  „Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“

22  Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“

23  Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: »Vyrovnajte cestu Pánovi,« ako povedal prorok Izaiáš.“

24  Tí vyslaní boli spomedzi farizejov.

25  A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok?“

26  Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.

27  On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“

28  To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

29  Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta.

30  Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja.

31  Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“

32  Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom.

33  Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: »Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.«

34  A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“

35  V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov.

36  Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“

37  Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom.

38  Ježiš sa obrátil, a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi - čo v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“

39  Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní.

40  Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.

41  On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus.

42  A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas,“ čo v preklade znamená Peter.

43  Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galiley. Stretol Filipa a povedal mu: „Poď za mnou!“

44  Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta.

45  Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“

46  Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“

47  Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“

48  Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“ Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“

49  Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!“

50  Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“

51  Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

   Jn 1, 1-51