Bar 1, 1-22

          

Kniha proroka Barucha

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1  Toto sú slová knihy, ktorú v Babylone napísal Baruch, Nériov syn, ktorý bol synom Maasia, Sedekiovho syna, Asadiovho syna a ten bol synom Chelkia.

2  Napísal ju v piatom roku, siedmy deň mesiaca, v období, keď Chaldeji dobyli Jeruzalem a vypálili ho.

3  Vtedy Baruch prečítal slová tejto knihy Jekonjovi, synovi judského kráľa Jójakima, a všetkému ľudu, ktorý si prišiel vypočuť slová tejto knihy,

4  ako aj veľmožom a kráľovským synom i starším. Teda všetkému ľudu od najnižšie postaveného po najvyššieho, všetkým tým, čo bývali v Babylone pri rieke Súd.

5  Všetci títo plakali, postili sa a modlili sa pred Pánom.

6  Zozbierali peniaze — každý dal toľko, koľko mohol —

7  a poslali ich do Jeruzalema kňazovi Jójakimovi, Chelkiovmu synovi, ktorý bol synom Šalomona, a kňazom i všetkému ľudu, čo bol s ním v Jeruzaleme.

8  Desiaty deň sívana prevzal Baruch z Pánovho domu nádoby odvlečené z chrámu, aby ich vrátil do judskej krajiny. Boli to strieborné nádoby, ktoré dal zhotoviť judský kráľ Cidkija, Joziášov syn,

9  po tom, čo babylonský kráľ Nabuchodonozor odvliekol z Jeruzalema Jekonju a s ním ako zajatcov odviedol do Babylonu kniežatá, veľmožov a ľud tej krajiny.

10  Odkázali im: Tu vám posielame peniaze. Nakúpte za ne to, čo treba na spaľované obety a na obety za viny, aj kadidlo, pripravte obetný dar a prineste to na oltár Pána, nášho Boha.

11  Modlite sa za život babylonského kráľa Nabuchodonozora a za život jeho syna Baltazára, aby ich dni boli také, aké sú dni neba nad zemou.

12  Nám nech dá Pán silu a osvieti naše oči a my budeme žiť v tieni babylonského kráľa Nabuchodonozora a v tieni jeho syna Baltazára. Budeme im slúžiť mnoho dní a získame ich priazeň.

13  Modlite sa za nás k Pánovi, nášmu Bohu, pretože sme zhrešili proti Pánovi, svojmu Bohu, a do dnešného dňa sa od nás neodvrátilo Pánovo rozhorčenie a jeho hnev.

14  Prečítajte túto knihu, ktorú vám posielame, aby ste ju vo sviatočný deň a v iných vhodných dňoch verejne predniesli v Pánovom dome.

15  Potom povedzte: Pánovi, nášmu Bohu, patrí spravodlivosť, ale nám až dodnes hanba v tvári, nám, ľuďom z Judska a obyvateľom Jeruzalema,

16  našim kráľom, kniežatám, kňazom, prorokom, našim otcom,

17  pretože sme zhrešili pred Pánom.

18  Neposlúchali sme ho, nepočúvali sme hlas Pána, nášho Boha, že máme kráčať podľa Pánových príkazov, ktoré nám predkladal.

19  Odo dňa, keď Pán vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny až do dnešného dňa sme boli neposlušní voči Pánovi, nášmu Bohu, boli sme nedbanliví, takže sme nepočúvali jeho hlas.

20  Preto nás postihovali nešťastia a kliatba, ktorú určil Pán prostredníctvom svojho služobníka Mojžiša v deň, keď vyviedol našich otcov z egyptskej krajiny, aby nám dal krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ako je to dnes.

21  Nepočúvali sme hlas Pána, nášho Boha, čo nám znel v slovách prorokov, ktorých nám posielal,

22  ale chodili sme každý podľa úmyslov vlastného zlého srdca, pracovali sme v prospech cudzích bohov a páchali sme zlo pred očami Pána, nášho Boha.

   Bar 1, 1-22