Ef 1, 1-23

          

List Efezanom

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Pavol, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi:

2  Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista.

3  Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.

4  Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;

5  on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi

6  na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.

7  V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti,

8  ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti,

9  keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, čo si v ňom predsavzal

10  uskutočniť v plnosti času: zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi. V ňom,

11  veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle,

12  aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista.

13  V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého,

14  ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.

15  Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým,

16  neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách.

17  Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali.

18  Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých,

19  a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily,

20  ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici

21  nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom.

22  Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi,

23  ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.

   Ef 1, 1-23