Oz 1, 1-9

          

Kniha proroka Ozeáša

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Ozeášovi, synovi Bériho, v dňoch júdskych kráľov Oziáša, Joatama, Achaza a Ezechiáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama, syna Joasovho.

2  Začiatok Pánovej reči k Ozeášovi. Pán riekol Ozeášovi: „Vezmi si smilnú ženu a deti zo smilstva, lebo smilstvom sa odvracia krajina od Pána.“

3  Išiel teda a vzal si Gomeru, dcéru Debelaima. Ona počala a porodila mu syna.

4  Vtedy mu Pán hovoril: „Daj mu meno Jezrael, lebo ešte chvíľočku a strescem krvnú vinu Jezraela na Jehuovom dome a zruším kráľovstvo domu Izraela.

5  V ten deň dolámem kušu Izraela v jezraelskom údolí.“

6  I počala znovu a porodila dcéru. Vtedy mu riekol: „Daj jej meno Neomilostená, lebo už viac neomilostím dom Izraela, žeby som im celkom odpustil.

7  Dom Júdov však omilostím a zachránim ich ako Pán, ich Boh, ale nezachránim ich kušou, mečom, zbrojou vojenskou, ani koňmi, ani jazdcami.“

8  I oddojčila Neomilostenú; potom počala a porodila syna.

9  Vtedy hovoril: „Daj mu meno Nie môj ľud, lebo vy nie ste môj ľud a ja nebudem váš.

   Oz 1, 1-9