Am 1, 1-15

          

Kniha proroka Amosa

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Slová Amosa, jedného z pastierov v Tekue, ktoré videl proti Izraelu v dňoch júdskeho kráľa Oziáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama syna Joasovho, dva roky pred zemetrasením.

2  I povedal: „Pán volá zo Siona, z Jeruzalema vydáva svoj hlas. Smútia nivy pastierov a zoschýna vrchol Karmelu.“

3  Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Damasku, ba pre štyri - neodvolám to: pretože mláťačkou železnou mlátili Galaád,

4  vrhnem oheň na Hazaelov dom a strávi Benadadove paláce.

5  Zlámem závory Damasku, vykynožím obyvateľov z údolia hriechu a z Bet Edenu toho, čo drží žezlo, ľud Aramu však pôjde do Kíru“ - hovorí Pán.

6  Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Gazy, ba pre štyri - neodvolám to: pretože odviedli všetkých do zajatia, aby ich vydali Edomu,

7  vrhnem oheň na múry Gazy a strávi jej paláce.

8  Vykynožím obyvateľov Azotu a z Askalonu toho, čo drží žezlo; vystriem ruku proti Akaronu, takže zhynú zvyšky Filištíncov“ - hovorí Pán, Jahve.

9  Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Týru, ba pre štyri - neodvolám to: pretože vydali všetkých zajatcov Edomu a nepamätali na bratskú zmluvu,

10  vrhnem oheň na múry Týru a strávi jeho paláce.“

11  Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Edomu, ba pre štyri - neodvolám to: pretože mečom stíhal svojho brata, zničil lásku k nemu, jednostaj držal svoj hnev a svoju zlosť prechovával večne,

12  vrhnem oheň na Teman a strávi paláce Bozry.“

13  Toto hovorí Pán: „Pre tri hriechy Amonových synov, ba pre štyri - neodvolám to: pretože rozparovali ťarchavé Galaádu, aby rozšírili svoje hranice,

14  zapálim oheň na múroch Raby, takže strávi jej paláce za lomozu v deň vojny, za búrky v deň víchrice.

15  Jej kráľ pôjde do zajatia, on a s ním jeho kniežatá“ - hovorí Pán.

   Am 1, 1-15