Múd 1, 1-16

          

Kniha Múdrosti

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1  Milujte spravodlivosť, vy, čo spravujete zem, zmýšľajte o Pánovi v dobrote mysle a hľadajte ho v úprimnosti srdca.

2  Veď on sa dáva nájsť tým, čo ho nepokúšajú, zjavuje sa tým, ktorým nechýba dôvera v neho.

3  Zvrátené myšlienky totiž odďaľujú od Boha a jeho moc zahanbuje nerozumných, keď ju pokúšajú,

4  pretože múdrosť nevstúpi do zlomyseľnej duše a nebude prebývať v tele podrobenom hriechu.

5  Svätý duch výchovy totiž uteká pred ľstivosťou, vzdiali sa od nerozumných myšlienok a odchádza ďaleko, keď nastúpi nespravodlivosť.

6  Veď múdrosť je ľudomilný duch, rúhača nenechá bez trestu pre jeho pery, pretože Boh je svedkom jeho ľadvín, je presným pozorovateľom jeho srdca a počuje, čo hovorí jeho jazyk,

7  lebo Pánov duch napĺňa celú zem, drží dovedna celý svet a vie o každom slove.

8  Preto sa neukryje nik, kto hlása neprávosť; takého neobíde trestajúca spravodlivosť.

9  Zámery bezbožníka budú zistené a ozvena jeho slov dôjde k Pánovi, aby potrestal jeho prečiny.

10  Veď horlivé ucho počuje všetko a ani najslabšie šepkanie sa nedá skryť.

11  Majte sa teda na pozore pred neužitočným reptaním a chráňte si jazyk pred ohováraním, lebo ani utajované slovo neprejde len tak; ústa, čo klamú, zabíjajú dušu.

12  Nežeňte sa do náručia smrti na bludných cestách života a nepriťahujte si záhubu činmi svojich rúk.

13  Veď Boh nestvoril smrť a neteší sa zo záhuby živých.

14  On totiž stvoril všetko, aby jestvovalo, to, čomu sa dal zrodiť vo svete, má prinášať záchranu, niet v tom zhubného jedu, na zemi nie je ríša podsvetia.

15  Veď spravodlivosť je nesmrteľná.

16  No bezbožní si privolávajú smrť rukami i slovami, pokladajú ju za priateľku, omdlievajú v nej, ba uzavreli s ňou zmluvu, takže si zaslúžia patriť do jej ríše.

   Múd 1, 1-16