Jdt 1, 1-16

          

Kniha Judita

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1  V dvanástom roku kraľovania Nabuchodonozora, ktorý vládol nad Asýrčanmi vo veľkom meste Ninive, nad Médmi v Ekbatanách kraľoval Arfaxad.

2  On vybudoval okolo Ekbatán múry z tesaných kameňov, širokých tri lakte a dlhých šesť lakťov. Z nich vystaval hradby vysoké sedemdesiat lakťov a široké päťdesiat lakťov.

3  Nad bránami mesta postavil sto lakťov vysoké veže so základmi v šírke šesťdesiat lakťov.

4  Mestské brány vybudoval do výšky sedemdesiat lakťov, pričom ich šírka bola štyridsať lakťov, aby cez ne mohli vychádzať jeho mohutné a silné vojská a aby sa tam mohla zoradiť jeho pechota.

5  V tých dňoch kráľ Nabuchodonozor rozpútal vojnu proti kráľovi Arfaxadovi na veľkej planine, a to na rovine územia Ragau.

6  Pripojili sa k nemu všetci obyvatelia vrchov aj všetci, čo bývali pri Eufrate, Tigrise a Hydaspe i na rovinách elymského kráľa Ariócha. Takto sa v bojovom postavení Cheleudových synov zišlo mnoho národov.

7  Asýrsky kráľ Nabuchodonozor vyslal poslov k všetkým obyvateľom Perzie a k všetkým obyvateľom na západe, ktorí bývali v Cilícii a Damasku, Libanone a Antilibanone; k všetkým obyvateľom pobrežia

8  vrátane národov Karmelu, Gileádu, Hornej Galiley a veľkej roviny Esdrelón;

9  k všetkým v Samárii a v jej mestách, za Jordánom až po Jeruzalem, Batanu, Chelus a Kádeš, po Egyptskú rieku, po Tachpanchés a Raamsés a do celej krajiny Góšen,

10  až za Tanis a Memfis; k všetkým obyvateľom Egypta až po územie Etiópie.

11  No všetci obyvatelia všetkých týchto území opovrhli posolstvom asýrskeho kráľa Nabuchodonozora a nešli s ním do boja, lebo sa ho nebáli; veď v ich očiach to bol len jeden muž. Jeho poslov poslali späť naprázdno a s verejnou potupou.

12  Nabuchodonozor sa veľmi rozhneval na celú túto oblasť. Prisahal na svoj trón a kráľovstvo, že sa pomstí a svojím mečom zničí celé územie Cilície, Damasku a Sýrie, ako aj všetkých obyvateľov Moábu a synov Amóna i celé Judsko, všetkých, čo bývajú v Egypte až po rozhranie dvoch morí.

13  V sedemnástom roku zaútočil s celou svojou vojenskou mocou na kráľa Arfaxada. Porazil ho v boji a rozvrátil celú jeho vojenskú silu, celú jeho jazdu a všetky bojové vozy.

14  Zmocnil sa jeho miest a prenikol až k Ekbatanám. Zmocnil sa veží, spustošil ulice mesta a jeho nádheru zmenil na hanbu.

15  Potom chytil Arfaxada v horách Ragau, prebodol ho oštepmi a raz navždy s ním skoncoval.

16  Nabuchodonozor sa s celým svojím rôznorodým sprievodom, ktorý tvorilo veľmi veľké množstvo bojovníkov, vrátil do Ninive. Tam sa so svojím vojskom zabával a veselil stodvadsať dní.

   Jdt 1, 1-16