2Tim 1, 1-18

          

2. list Timotejovi

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Pavol, z Božej vôle apoštol Ježiša Krista podľa prisľúbenia života, ktorý je v Kristovi Ježišovi,

2  milovanému synovi Timotejovi: Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca i od Ježiša Krista, nášho Pána.

3  Vzdávam vďaky Bohu, ktorému slúžim s čistým svedomím ako moji predkovia, keď na teba neprestajne myslím vo svojich modlitbách vo dne v noci.

4  A keď si spomínam na tvoje slzy, túžim ťa vidieť, aby ma naplnila radosť.

5  Spomínam si na tvoju úprimnú vieru, akú mala už tvoja stará matka Loida a tvoja matka Eunika, a som presvedčený, že aj ty.

6  Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk.

7  Veď Boh nám nedal Ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

8  Preto sa nehanbi za svedectvo o našom Pánovi ani za mňa, jeho väzňa, ale trp spolu so mnou za evanjelium, posilňovaný mocou Boha.

9  On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.

10  No známou sa stala až teraz, keď sa zjavil náš Spasiteľ Ježiš Kristus. On zničil smrť a zjavil život a nesmrteľnosť evanjeliom

11  a ja som ustanovený za jeho hlásateľa, apoštola a učiteľa.

12  Preto aj toto trpím, ale sa nehanbím, lebo viem, komu som uveril, a som presvedčený, že má moc zachovať to, čo mi bolo zverené, až do onoho dňa.

13  Maj za vzor zdravých slov to, čo si počul odo mňa, vo viere a v láske, ktoré sú v Ježišovi Kristovi.

14  Zverený poklad chráň mocou Ducha Svätého, ktorý v nás prebýva.

15  Vieš, že sa odo mňa odvrátili všetci, čo sú v Ázii, medzi nimi aj Fygelus a Hermogenes.

16  Nech Pán preukáže milosrdenstvo Oneziforovmu domu, lebo často ma osviežil a nehanbil sa za moje okovy,

17  ale keď prišiel do Ríma, usilovne ma hľadal a našiel ma.

18  - Nech mu Pán dá, aby v onen deň našiel milosrdenstvo u Pána. - A aké služby preukázal v Efeze, ty vieš najlepšie.

   2Tim 1, 1-18