Lk 4, 1-44

          

Evanjelium podľa Lukáša

4. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti

2  a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol.

3  Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“

4  Ježiš mu odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek.«“

5  Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta

6  a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem.

7  Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“

8  Ježiš mu povedal: „Je napísané: »Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.«“

9  Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu,

10  veď je napísané: »Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,«

11  a »vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň«.“

12  Ježiš mu odvetil: „Je povedané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«“

13  Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

14  Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji.

15  Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

16  Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal.

17  Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané:

18  „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu

19  a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

20  Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho.

21  A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

22  Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: „Vari to nie je Jozefov syn?“

23  On im vravel: „Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti.“

24  A dodal: „Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti.

25  Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine.

26  A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone.

27  A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman.“

28  Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev.

29  Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli ho až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť.

30  Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

31  Zišiel do galilejského mesta Kafarnaum. Po sobotách ich učil

32  a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc.

33  V synagóge bol muž posadnutý duchom nečistého démona. Ten vykríkol veľkým hlasom:

34  „Nechaj nás! Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?! Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

35  Ježiš mu pohrozil: „Mlč a vyjdi z neho!“ Zlý duch ho hodil medzi nich, vyšiel z neho a neublížil mu.

36  Všetkých pojal strach a navzájom si vraveli: „Čo je to za slovo, že mohutnou silou rozkazuje nečistým duchom a oni vychádzajú?“

37  A chýr o ňom sa rozšíril po celom kraji.

38  Keď vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovu testinú trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu.

39  Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich.

40  Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich.

41  Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: „Ty si Boží Syn.“ On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš.

42  Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal.

43  On im však povedal: „Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný.“

44  A kázal po judejských synagógach.

   Lk 4, 1-44