Lk 22, 1-71

          

Evanjelium podľa Lukáša

22. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Blížili sa sviatky Nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľká noc.

2  Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako ho zabiť; báli sa však ľudu.

3  Tu vošiel satan do Judáša, ktorý sa volal Iškariotský a bol jedným z Dvanástich;

4  i šiel a dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi stráže, ako im ho vydá.

5  Tí sa potešili a dohodli sa, že mu dajú peniaze.

6  On súhlasil a hľadal príležitosť vydať im ho, keď s ním nebude zástup.

7  Prišiel deň Nekvasených chlebov, keď bolo treba zabiť veľkonočného baránka.

8  Poslal Petra a Jána so slovami: „Choďte a pripravte nám veľkonočnú večeru!“

9  Oni sa ho opýtali: „Kde ju máme pripraviť?“

10  Povedal im: „Len čo vojdete do mesta, stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním do domu, do ktorého vojde,

11  a majiteľovi domu povedzte: »Učiteľ ti odkazuje: Kde je miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?«

12  On vám ukáže veľkú prestretú hornú sieň. Tam pripravte.“

13  Išli teda a všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka.

14  Keď prišla hodina, zasadol za stôl a apoštoli s ním.

15  Tu im povedal: „Veľmi som túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka skôr, ako budem trpieť.

16  Lebo hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.“

17  Vzal kalich, vzdával vďaky a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho medzi sebou.

18  Lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo.“

19  Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“

20  Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

21  A hľa, ruka môjho zradcu je so mnou na stole.

22  Syn človeka síce ide, ako je určené, ale beda človeku, ktorý ho zrádza!“

23  A oni sa začali jeden druhého vypytovať, kto z nich by to mohol urobiť.

24  Vznikol medzi nimi aj spor, kto je z nich asi najväčší.

25  Povedal im: „Králi národov panujú nad nimi, a tí, čo majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami.

26  Ale vy nie tak! Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší a vodca ako služobník.

27  Veď kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí za stolom? A ja som medzi vami ako ten, čo obsluhuje.

28  Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach

29  a ja vám dám kráľovstvo, ako ho môj Otec dal mne,

30  aby ste jedli a pili pri mojom stole v mojom kráľovstve, sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov Izraela.

31  Šimon, Šimon, hľa, satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu.

32  Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“

33  On mu povedal: „Pane, hotový som ísť s tebou do väzenia i na smrť.“

34  Ale Ježiš povedal: „Hovorím ti, Peter, dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš.“

35  Potom im povedal: „Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi?“ Oni odpovedali: „Nie.“

36  On im povedal: „Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme, takisto aj kapsu, a kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč.

37  Lebo hovorím vám: Musí sa na mne splniť, čo je napísané: »Započítali ho medzi zločincov.« Lebo sa spĺňa o mne všetko.“

38  Oni hovorili: „Pane, pozri, tu sú dva meče.“ On im povedal: „Stačí.“

39  Potom vyšiel von a ako zvyčajne šiel na Olivovú horu a učeníci išli za ním.

40  Keď prišiel na miesto, povedal im: „Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“

41  Sám sa od nich vzdialil asi toľko, čo by kameňom dohodil, kľakol si a modlil sa:

42  „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“

43  Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil,

44  pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi.

45  Keď vstal od modlitby a vrátil sa k učeníkom, našiel ich spať od zármutku.

46  I povedal im: „Čo spíte? Vstaňte, modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia!“

47  Kým ešte hovoril, zjavil sa zástup a pred nimi išiel jeden z Dvanástich, ktorý sa volal Judáš. Priblížil sa k Ježišovi, aby ho pobozkal.

48  Ježiš mu však povedal: „Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“

49  Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali: „Pane, máme udrieť mečom?“

50  A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho.

51  Ale Ježiš povedal: „Nechajte to už!“ I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho.

52  Potom Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo prišli za ním: „Vyšli ste s mečmi a kyjmi ako na zločinca.

53  Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temna.“

54  Potom ho zajali, odviedli a zaviedli do veľkňazovho domu. Peter šiel zďaleka za nimi.

55  Keď uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si okolo neho, Peter si sadol medzi nich.

56  Ako tak sedel pri svetle, všimla si ho ktorási slúžka, zahľadela sa naňho a povedala:

57  „Aj tento bol s ním.“ Ale on ho zaprel:

58  „Žena, nepoznám ho.“ O chvíľu si ho všimol iný a povedal: „Aj ty si z nich.“ Peter povedal: „Človeče, nie som.“

59  A keď prešla asi hodina, ktosi iný tvrdil: „Veru, aj tento bol s ním, veď je aj Galilejčan.“

60  Peter povedal: „Človeče, neviem, čo hovoríš.“ A vtom, kým ešte hovoril, zaspieval kohút.

61  Vtedy sa Pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: „Skôr ako dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“

62  Vyšiel von a horko sa rozplakal.

63  Muži, ktorí Ježiša strážili, posmievali sa mu a bili ho.

64  Zakryli ho a vypytovali sa ho: „Prorokuj, hádaj, kto ťa udrel!“

65  A ešte všelijako ináč sa mu rúhali.

66  Keď sa rozodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci, predviedli ho pred svoju radu

67  a hovorili mu: „Ak si Mesiáš, povedz nám to!“ On im odvetil: „Aj keď vám to poviem, neuveríte,

68  a keď sa opýtam, neodpoviete mi.

69  Ale odteraz bude Syn človeka sedieť po pravici Božej moci.“

70  Tu povedali všetci: „Si teda Boží Syn?“ On im povedal: „Vy sami hovoríte, že som.“

71  Oni povedali: „Načo ešte potrebujeme svedectvo? Veď sme to sami počuli z jeho úst!“

   Lk 22, 1-71