Lk 2, 1-52

          

Evanjelium podľa Lukáša

2. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.

2  Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius.

3  A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.

4  Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu,

5  aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom stave.

6  Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu.

7  I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

8  V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.

9  Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach,

10  ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:

11  Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

12  A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

13  A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili:

14  „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

15  Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“

16  Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach.

17  Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.

18  A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali.

19  Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

20  Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

21  Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky.

22  Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi,

23  ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“

24  a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky.

25  V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom.

26  Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša.

27  Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon,

28  vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami:

29  „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova,

30  lebo moje oči uvideli tvoju spásu,

31  ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov:

32  svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

33  Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo.

34  Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať,

35  - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“

36  Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov,

37  potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.

38  Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema.

39  A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta.

40  Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

41  Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky.

42  Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom.

43  A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali.

44  Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi.

45  No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

46  Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky.

47  Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

48  Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“

49  On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“

50  Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

51  Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

52  A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

   Lk 2, 1-52