Lk 3, 1-38

          

Evanjelium podľa Lukáša

3. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne,

2  za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša.

3  Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov,

4  ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: »Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!

5  Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.

6  A každé telo uvidí Božiu spásu.«“

7  Ale zástupom, čo prichádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť, hovoril: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu!?

8  Prinášajte teda ovocie hodno pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si: »Naším otcom je Abrahám!« - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov.

9  Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie vytnú a hodia do ohňa.“

10  Zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme robiť?“

11  On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“

12  Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“

13  On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“

14  Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“

15  Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš.

16  Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.

17  V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

18  A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

19  Ale keď karhal tetrarchu Herodesa pre Herodiadu, manželku jeho brata, a za všetko zlé, čo porobil,

20  Herodes dovŕšil všetko tým, že Jána zatvoril do väzenia.

21  Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo,

22  zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

23  Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. A mysleli si, že je synom Jozefa, ktorý bol synom Heliho,

24  on Matata, on Léviho, on Melchiho, on Janneho, on Jozefa,

25  on Matatiáša, on Amosa, on Nahuma, on Esliho, on Naggeho,

26  on Maatu, on Matatiáša, on Semeja, on Jozecha, on Jódu,

27  on Joannu, on Rézu, on Zorobábela, on Salatiela, on Nériho,

28  on Melchiho, on Addiho, on Kozama, on Elmadama, on Era,

29  on Jezusa, on Eliezera, on Jorima, on Matata, on Léviho,

30  on Simeona, on Júdu, on Jozefa, on Jonama, on Eliakima,

31  on Meleu, on Mennu, on Matatana, on Nátana, on Dávida,

32  on Jesseho, on Obeda, on Bóza, on Salu, on Násona,

33  on Aminadaba, on Admina, on Arniho, on Ezroma, on Faresa, on Júdu,

34  on Jakuba, on Izáka, on Abraháma, on Táreho, on Nachora,

35  on Serucha, on Ragaua, on Fáleka, on Ebera, on Salu,

36  on Kainana, on Arfaxada, on Sema, on Noema, on Lamecha,

37  on Matuzalema, on Henocha, on Jareda, on Maleleela, on Kainana,

38  on Enosa, on Seta, on synom Adama, ktorý bol od Boha.

   Lk 3, 1-38