Lk 19, 1-48

          

Evanjelium podľa Lukáša

19. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň.

2  A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý,

3  zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy.

4  Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.

5  Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“

6  On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.

7  Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človeku!“

8  Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným, a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“

9  Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom.

10  Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

11  Tým, čo to počuli, pridal ešte podobenstvo, lebo bol blízko Jeruzalema a oni si mysleli, že sa už zjaví Božie kráľovstvo.

12  A tak povedal: „Istý človek vznešeného pôvodu odchádzal do ďalekej krajiny prevziať kráľovstvo a potom sa mal vrátiť.

13  Zavolal si svojich desiatich sluhov, dal im desať mín a povedal im: »Obchodujte, kým sa nevrátim!«

14  Ale jeho občania ho nenávideli a vyslali za ním posolstvo s odkazom: »Nechceme, aby tento nad nami kraľoval.«

15  Keď sa po prevzatí kráľovstva vrátil, dal si zavolať sluhov, ktorým dal peniaze, aby zistil, koľko kto získal.

16  Prišiel prvý a vravel: »Pane, tvoja mína získala desať mín.«

17  On mu povedal: »Správne, dobrý sluha; pretože si bol verný v maličkosti, maj moc nad desiatimi mestami.«

18  Prišiel druhý a vravel: »Pane, tvoja mína vyniesla päť mín.«

19  Aj tomuto povedal: »Ty maj moc nad piatimi mestami.«

20  Iný prišiel a hovoril: »Pane, hľa, tvoja mína. Mal som ju uloženú v šatke;

21  bál som sa ťa, lebo si prísny človek: berieš, čo si si neuložil, a žneš, čo si nezasial.«

22  On mu povedal: »Zlý sluha! Podľa tvojich vlastných slov ťa súdim. Vedel si, že som prísny človek, že beriem, čo som si neuložil, a žnem, čo som nezasial?

23  Prečo si teda nedal moje peniaze peňazomencom a ja by som si ich bol po návrate vybral aj s úrokmi?«

24  A tým, čo tam stáli, povedal: »Vezmite mu mínu a dajte ju tomu, čo má desať mín.«

25  Oni mu vraveli: »Pane, veď má desať mín!«

26  Hovorím vám: »Každému, kto má, ešte sa pridá, ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

27  A mojich nepriateľov, čo nechceli, aby som nad nimi kraľoval, priveďte sem a pobite ich predo mnou!«“

28  Ako to povedal, išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema.

29  Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov

30  so slovami: „Choďte do dediny, čo je pred vami. Len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliatko, na ktorom nikdy nijaký človek nesedel. Odviažte ho a priveďte!

31  A keby sa vás niekto opýtal: »Prečo ho odväzujete?« poviete: »Pán ho potrebuje.«“

32  Tí, ktorých poslal, odišli a našli všetko tak, ako im povedal.

33  Keď osliatko odväzovali, povedali im jeho majitelia: „Prečo odväzujete osliatko?“

34  Oni povedali: „Pán ho potrebuje.“

35  Osliatko priviedli k Ježišovi, prehodili cezeň svoje plášte a posadili naň Ježiša.

36  Ako šiel, prestierali na cestu svoje plášte.

37  A keď sa už blížil k úpätiu Olivovej hory, začali celé zástupy učeníkov radostne veľkým hlasom chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré videli,

38  a volali: „Požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach!“

39  Vtedy mu niektorí farizeji zo zástupu povedali: „Učiteľ, napomeň svojich učeníkov!“

40  On odvetil: „Hovorím vám: Ak oni budú mlčať, budú kričať kamene.“

41  Keď sa priblížil a zazrel mesto, plakal nad ním

42  a hovoril: „Kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj! Ale teraz je to skryté tvojim očiam.

43  Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obkľúčia ťa a zovrú zo všetkých strán,

44  zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia.“

45  Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov

46  a povedal im: „Napísané je: »Môj dom bude domom modlitby.« A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

47  A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho.

48  Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.

   Lk 19, 1-48