Lk 15, 1-32

          

Evanjelium podľa Lukáša

15. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho.

2  Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“

3  Preto im povedal toto podobenstvo:

4  „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde?

5  A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia,

6  a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: »Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.«

7  Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.

8  Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju nenájde?

9  A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: »Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stratila.«

10  Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie.“

11  A pokračoval: „Istý človek mal dvoch synov.

12  Mladší z nich povedal otcovi: »Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.« A on im rozdelil majetok.

13  O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom premárnil.

14  Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu.

15  Išiel teda a uchytil sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť.

16  I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával.

17  Vstúpil teda do seba a povedal si: »Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba nazvyš, a ja tu hyniem od hladu.

18  Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe.

19  Už nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.«

20  I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho.

21  Syn mu povedal: »Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím synom.«

22  Ale otec povedal svojim sluhom: »Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy!

23  Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme,

24  lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.« A začali hodovať.

25  Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul hudbu a tanec.

26  Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje.

27  Ten mu povedal: »Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.«

28  On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho prosiť.

29  Ale on odpovedal otcovi: »Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi.

30  No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.«

31  On mu na to povedal: »Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje.

32  Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.«“

   Lk 15, 1-32