Lk 17, 1-37

          

Evanjelium podľa Lukáša

17. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Potom povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú!

2  Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých.

3  Dávajte si pozor! Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu!

4  A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: »Ľutujem,« odpusť mu!“

5  Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“

6  Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: »Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,« poslúchla by vás.

7  Kto z vás, čo máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z poľa: »Hneď si poď sadnúť k stolu«?

8  Vari mu nepovie skôr: »Priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem; ty budeš jesť a piť až potom«?

9  Je azda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo?

10  Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: »Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.«“

11  Na ceste do Jeruzalema prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu.

12  Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali

13  a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“

14  Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení.

15  Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha.

16  Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán.

17  Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde?

18  Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu!“

19  A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

20  Keď sa ho farizeji opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať.

21  Ani nepovedia: »Aha, tu je!« alebo: »Tamto je!«, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“

22  A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte.

23  A povedia vám: »Hľa, tu je!«, »Hľa, tamto je!« Nechoďte nikde, nebežte za nimi!

24  Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.

25  Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.

26  Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka.

27  Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.

28  Podobne, ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali

29  ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.

30  Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

31  Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad.

32  Spomeňte si na Lotovu ženu.

33  Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.

34  Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá.

35  Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“

36  (Dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý sa ponechá.)

37  Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“

   Lk 17, 1-37