Lk 18, 1-43

          

Evanjelium podľa Lukáša

18. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať:

2  „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil.

3  Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: »Obráň ma pred mojím protivníkom.«

4  Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: »Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím,

5  obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.«“

6  A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca!

7  A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?

8  Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“

9  Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal toto podobenstvo:

10  „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

11  Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: »Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik.

12  Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.«

13  Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: »Bože, buď milostivý mne hriešnemu.«

14  Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

15  Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotkol. Keď to videli učeníci, okrikovali ich.

16  Ale Ježiš si ich zavolal a povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo!

17  Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“

18  Tu sa ho ktorýsi popredný muž opýtal: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“

19  Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh.

20  Poznáš prikázania: Nescudzoložíš! Nezabiješ! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti svojho otca i matku!?“

21  On vravel: „Toto všetko som zachovával od mladosti.“

22  Keď to Ježiš počul, povedal mu: „Ešte ti jedno chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma.“

23  Keď to počul, zosmutnel, lebo bol veľmi bohatý.

24  Ježiš, vidiac, ako zosmutnel, povedal: „Ako ťažko vchádzajú do Božieho kráľovstva tí, čo majú majetky!

25  Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“

26  Tí, čo to počuli, povedali: „Kto potom môže byť spasený?“

27  On im povedal: „Čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu.“

28  Peter vravel: „Pozri, my sme opustili, čo sme mali, a išli sme za tebou.“

29  On im povedal: „Veru, hovorím vám: Niet nikoho, kto pre Božie kráľovstvo opustí dom alebo ženu, alebo bratov, alebo rodičov, alebo deti,

30  aby nedostal oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný život.“

31  Vtedy si vzal Dvanástich a hovoril im: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko, čo napísali Proroci o Synovi človeka.

32  Vydajú ho pohanom, vysmejú, potupia a opľujú,

33  zbičujú ho a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

34  Lenže oni z toho ničomu nerozumeli. Toto slovo im zostalo zahalené a nepochopili, čo hovoril.

35  Keď sa približoval k Jerichu, sedel pri ceste akýsi slepec a žobral.

36  Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje.

37  Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“

38  Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

39  Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

40  Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho:

41  „Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som videl.“

42  A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“

43  A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

   Lk 18, 1-43