Lk 20, 1-47

          

Evanjelium podľa Lukáša

20. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Keď v istý deň učil ľud v chráme a hlásal evanjelium, prepadli ho veľkňazi a zákonníci so staršími

2  a hovorili mu: „Povedz nám: Akou mocou toto robíš alebo kto je ten, čo ti dal túto moc?“

3  On im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Povedzte mi:

4  Jánov krst bol z neba, či od ľudí?“

5  Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: Z neba, povie: »Prečo ste mu neuverili?«

6  Ale ak povieme: Od ľudí, všetok ľud nás ukameňuje, lebo je presvedčený, že Ján je prorok.“

7  Odpovedali teda, že nevedia, odkiaľ bol.

8  A Ježiš im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.“

9  Potom začal rozprávať ľudu toto podobenstvo: „Istý človek vysadil vinicu, prenajal ju vinohradníkom a na dlhý čas odcestoval.

10  V stanovenom čase poslal k vinohradníkom sluhu, aby mu dali podiel úrody z vinice. Ale vinohradníci ho zbili a prepustili ho naprázdno.

11  Poslal druhého sluhu. Aj toho zbili, potupili a prepustili naprázdno.

12  Poslal aj tretieho, a oni ho doráňali a vyhodili.

13  Vtedy pán vinice povedal: »Čo urobím? Pošlem svojho milovaného syna. K nemu azda budú mať úctu.«

14  Ale keď ho vinohradníci zazreli, poradili sa a povedali si: »To je dedič. Zabime ho, aby bolo dedičstvo naše!«

15  Vyvliekli ho z vinice a zabili. Čo im teda urobí pán vinice?

16  Príde, týchto vinohradníkov zahubí a vinicu dá iným.“ Keď to počuli, povedali: „Len to nie!“

17  On sa na nich pozrel a povedal: „Čo teda znamená, čo je napísané: »Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným«?

18  Každý, kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi.“

19  Zákonníci a veľkňazi chceli v tú hodinu položiť na neho ruky, len sa báli ľudu. Vybadali totiž, že to o nich povedal toto podobenstvo.

20  Striehli na neho a poslali úskočníkov, ktorí predstierali, že sú spravodliví, aby ho podchytili v reči a mohli ho vydať vrchnosti a vladárovej moci.

21  Opýtali sa ho: „Učiteľ, vieme, že správne hovoríš a učíš a že nehľadíš na osobu, ale podľa pravdy učíš Božej ceste.

22  Smieme platiť cisárovi daň, či nie?“

23  On však prehliadol ich lesť a povedal im:

24  „Ukážte mi denár! Čí obraz je na ňom a nápis?“

25  Oni odpovedali: „Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu!“

26  A nepodarilo sa im podchytiť ho v reči pred ľudom, ale žasli nad jeho odpoveďou a umĺkli.

27  Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho:

28  „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

29  Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný.

30  Vzal si ju druhý,

31  potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli.

32  Napokon zomrela aj žena.

33  Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“

34  Ježiš im povedal: „Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú.

35  Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú.

36  Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.

37  A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva »Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba«.

38  A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“

39  Tu niektorí zákonníci povedali: „Učiteľ, dobre si to povedal.“

40  A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

41  On im povedal: „Ako môžu hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn?

42  Veď sám Dávid hovorí v knihe Žalmov: »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,

43  kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.«

44  Dávid ho teda volá Pánom; ako potom môže byť jeho synom?“

45  Ako ho počúval všetok ľud, povedal svojim učeníkom:

46  „Chráňte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, radi majú pozdravy na uliciach, prvé stolice v synagógach a popredné miesta na hostinách.

47  Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“

   Lk 20, 1-47