Lk 10, 1-42

          

Evanjelium podľa Lukáša

10. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Potom si Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.

2  A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

3  Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.

4  Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

5  Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: »Pokoj tomuto domu!«

6  Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám.

7  V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu!

8  A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia,

9  uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: »Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.«

10  Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte:

11  »Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!«

12  Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.

13  Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli v kajúcom rúchu sedeli v popole a kajali sa.

14  Preto Týru a Sidonu bude na súde ľahšie ako vám.

15  A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Do pekla sa prepadneš!

16  Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma poslal.“

17  Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“

18  On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk.

19  Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí.

20  No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“

21  V tej hodine zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

22  Môj otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“

23  Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy.

24  Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

25  Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“

26  Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“

27  On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

28  Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“

29  Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“

30  Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.

31  Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho uvidel, obišiel ho.

32  Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.

33  No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto.

34  Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň.

35  Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: »Staraj sa oň, a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.«

36  Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“

37  On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

38  Ako išli ďalej, vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta.

39  Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slovo.

40  Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a povedala: „Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“

41  Pán jej odpovedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci,

42  a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

   Lk 10, 1-42