Sir 7, 1-40

          

Kniha Sirachovcova

7. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Nerob zle a nezastihne ťa (zlo).

2  Odstúp od neprávosti a minie ťa nešťastie.

3  Synu, nerozsievaj zlo do brázd neprávosti, aby si ho nežal sedemnásobne.

4  Nežiadaj si vladársku moc od Pána ani nečestné postavenie od kráľa!

5  Nepokladaj seba za spravodlivého pred Bohom, lebo on sám pozná srdcia: ani za múdreho sa nevydávaj pred kráľom!

6  Nežiadaj si stať sa sudcom, ak svojou silou nevládzeš zamedziť neprávosť; aby si sa azda nepoľakal pred mocnejším a nepriviedol k pádu svoju poctivosť.

7  Nedopusť sa viny proti množstvu (ľudí) v meste,

8  ani sa nemiešaj medzi zástup; ani sa nepleť do hriechu na dve strany, lebo ani za jediný nebudeš bez viny.

9  Nebuď malomyseľný na duchu!

10  Nezanedbaj modliť sa a dávať almužnu!

11  Nehovor: „Boh zhliadne na množstvo mojich darov a prijme dary, keď ich obetujem najvyššiemu Bohu.“

12  Nesmej sa nikomu, keď má roztrpčenú myseľ, lebo vševidiaci Boh je ten, ktorý ponižuje i povyšuje.

13  Nerozsievaj nepravdivé (správy) proti svojmu bratovi, ale ani priateľovi nerob niečo podobného!

14  Nevymýšľaj si nič, čo je nepravdivé, lebo v tom zotrvať neslúži na dobré.

15  V zhromaždení starších si nedovoľuj mnoho rečí, ani nezdvojuj slová, keď sa modlíš!

16  Nemaj v nenávisti namáhavé práce, aj roľnícke práce ustanovil Najvyšší.

17  Nedovoľ, aby ťa pripočítali k ľuďom bez vzdelania!

18  Pamätaj, že (Boží) hnev nebude dlho meškať.

19  Úplne pokoruj svojho ducha, lebo telo hriešnika sa trestá ohňom a červom.

20  Nehromži na priateľa, ak odkladá (vrátiť ti) peniaze, ani neopovrhuj svojím vzácnym bratom pre zlato!

21  Nerozchádzaj sa s múdrou a dobrou ženou, ktorú si dostal pre bázeň pred Pánom: lebo pôvab jej cudnosti je nad zlato.

22  Neurážaj otroka za jeho poctivú prácu: ani nádenníka, ak ti je dušou oddaný.

23  Rozumného otroka maj v láske ako vlastnú dušu: neukracuj ho na slobode, ani ho neopúšťaj v núdzi!

24  Ak máš dobytok, maj oň starosť: ak máš z neho osoh, podrž si ho u seba!

25  Ak máš synov, vzdelávaj ich a ohýbaj ich od ich mladosti!

26  Ak máš dcéry, ochraňuj ich telo a neukazuj im veselú tvár!

27  Vydaj svoju dcéru a vykonáš veľké dielo, ak ju dáš rozumnému mužovi.

28  Ak máš ženu podľa svojej ľúbosti, nezaháňaj ju, ale takej, ktorá ti je odporná, sa nezdôveruj.

29  Z celého srdca si cti otca a na vzdychy svojej matky nezabúdaj!

30  Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil; oddaj (sa) im ako aj oni tebe.

31  Z celej svojej duše sa boj Pána a jeho kňazov maj za posvätné (osoby)!

32  Z celej svojej sily miluj toho, ktorý ťa stvoril, a jeho služobníkov nenechaj opustených!

33  Cti si Boha z celej svojej duše a maj v úcte kňazov, hľaď sa očistiť obetnými stehnami!

34  Daj im obetný podiel, ako máš prikázané (dávať) z prvotín a zmiernych obetí, a za svoje nedbalosti sa očisťuj menšími darmi!

35  (Nech majú) dar z obetných stehien a prinášaj Pánovi zasvätenú obeť a posvätné prvotiny!

36  A podaj svoju ruku aj chudobnému, aby tvoje požehnanie a uzmierenie bolo dokonalé.

37  Úprimnosť tvojho daru nech je (známa) každému, kto žije, ale ani mŕtvemu neodpieraj svoju láskavosť!

38  Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich, a choď spolu s tými, ktorí smútia!

39  Nech sa ti neťaží navštíviť chorého: pre také (počínanie) budú ťa väčšmi milovať.

40  Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec a nikdy nezhrešíš.

   Sir 7, 1-40