Sir 32, 1-28

          

Kniha Sirachovcova

32. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Nevypínaj sa, ak ťa ustanovili za usporiadateľa (hostiny), správaj sa v ich kruhu tak, ako jeden z nich!

2  Staraj sa najprv o nich, až potom si sadni; až keď si splnil všetky svoje úlohy, posaď sa (k stolu),

3  aby si z nich mal radosť a dostal ozdobný veniec (na znak) vďaky a získal uznanie od pozvaného zástupu.

4  Prehovor, starší vekom: sluší ti

5  prehovoriť s bedlivou rozvahou prvé slovo, ale ani hudbe a (spevu) neprekážaj!

6  Keď ťa nepočúvajú, neplytvaj mnohými slovami a nevypínaj sa nepríhodne svojou múdrosťou!

7  Ako vyniká rubínový kamienok na zlatej ozdobe, tomu sa podobá hudba na hostine pri víne.

8  Ako smaragdová pečať v zlatej obrube je nápev hudby pri radostnom a miernom požívaní vína.

9  Načúvaj mlčky a za tvoju úctu dostane sa ti vďačného uznania.

10  Ak si mladý, sotva čo povedz v svojej veci!

11  Ak sa ťa dva razy opýtajú, tvoja odpoveď nech má hlavu!

12  Pri mnohých (dopytoch) sa rob, akoby si nevedel o veci, počúvaj mlčky a spolu sa aj dopytuj!

13  V spoločnosti veľmožov nebuď náročný: a kde sú starší, tam nehovor mnoho!

14  Pred krupobitím sa dostavujú blesky: pred skromnosťou predchádza obľuba, za úctivosť dostane sa ti milej priazne.

15  Vo chvíli, keď iní vstávajú, nepočínaj si lenivo, odbehni ako prvý pred inými domov, tam sa zabávaj a veseľ,

16  tu si počínaj, ako ti napadne, nie však hriešne alebo pyšným slovom!

17  Za to všetko chváľ Pána, ktorý ťa stvoril a hojne ťa sýti svojimi dobrami.

18  Kto sa bojí Pána, ten prijíma jeho náuku a ktorí ho včasne hľadajú, nájdu požehnanie.

19  Kto sa vhĺbi do Zákona, bude ním úplne preniknutý, ale kto si pokrytecky počína, potkne sa oň.

20  Ktorí sa boja Pána, nájdu spravodlivé právo, ako svetlu dajú svietiť jeho ustanoveniam.

21  Hriešny človek vyhýba pokarhaniu a vyhľadáva si poučenie, aké mu lahodí.

22  Obozretný muž neodmietne rozumnú radu, len nerozvážny a pyšný sa nebojí strachu:

23  a keď aj urobil spolu s ním niečo bez rozvahy, trest nájde v tom, za čím sa hnal.

24  Synu, nerob nič bez rozvahy, potom neoľutuješ nič, čo sa stalo.

25  Nekráčaj po ceste skazy a neudrieš sa o kameň: ani neschodnej ceste nedôveruj, aby si sa nepriviedol do skazy.

26  Opatrný buď aj voči svojim synom a maj sa na pozore pred svojimi domácimi!

27  Pri všetkom počínaní sa s dôverou spoliehaj na svedomie: lebo v tom je plnenie príkazov.

28  Kto verí v Boha, dbá aj o jeho prikázania, a kto dôveruje v neho, nezažije ujmu.

   Sir 32, 1-28