Sir 44, 1-27

          

Kniha Sirachovcova

44. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Chváliť nám patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa ich činov,

2  svojou odvekou veľkodušnosťou.

3  Jedni panovali vo svojich ríšach, boli to slávni mužovia pre svoju udatnosť, (iní), obdarovaní múdrosťou, svojimi rečami zvestovali svoju prorockú dôstojnosť.

4  Stali sa vodcami ľudu v svojom čase a s hojnou múdrosťou predkladali ľudu posvätnú náuku.

5  Svojím nadaním zostavovali piesne a nápevy a písmom zaznačovali básne.

6  Boli (medzi nimi) aj veľkí boháči, ktorí sa usilovali o krásny (život) a ktorí si pokojne nažívali vo svojich domoch.

7  Všetci títo si získali slávu v dejinách svojho národa a už za ich života sa im dostalo pochvaly.

8  Ich potomci, z nich zrodení, zanechali meno po sebe, aby im hlásalo chválu.

9  A zase sú (iní), ktorí nemajú po sebe ani pamiatky: pominuli sa, akoby ich ani nebolo bývalo. A hoci sa zrodili, ako keby sa neboli narodili, lebo aj ich synovia (sa pominuli) spolu s nimi.

10  No aj oni boli nábožní mužovia, ktorým nechýbali dobré skutky.

11  Pri ich potomstve zostal majetok,

12  u ich vnukov posvätné dedičstvo. Pri zmluve zotrváva ich potomstvo,

13  ich synovia pre nich zostanú naveky: ani ich potomstvo, ani ich sláva nezaniknú nikdy.

14  Ich telá pochovali v pokoji, no ich (slávne) meno žije po večné rody.

15  O ich múdrosti rozprávať si budú národy a ich chválu zvestovať bude zhromaždenie (svätých).

16  Henoch sa ľúbil Bohu, a preto ho preniesol do raja, aby dal národom (príklad) pokánia.

17  Noe bol uznaný za dokonalého a spravodlivého: keď nastával čas hnevu, stal sa zmieriteľom,

18  a preto bol ako zvyšok (žijúci) ponechaný na zemi, keď nastala potopa.

19  Uzavrel s ním večne platnú zmluvu: že ľudstvo viac nezahynie potopou.

20  Abrahámovi, veľkému praotcovi mnohých národov, sa slávou nenašiel nik podobný, lebo plnil zákon Vznešeného, a preto s ním uzavrel zmluvu.

21  Túto zmluvu potvrdil na jeho tele a on sa osvedčil verným, keď ho (Boh) skúšal…

22  Preto mu prísahou zaručil slávu vo vlastnom národe: že ho rozmnoží ako prach zeme

23  a jeho potomstvo povýši ako hviezdy; a že dostane do vlády (zem) od mora k moru, od (Veľkej) rieky až po kraj zeme.

24  Aj s Izákom si podobne počínal pre Abraháma, jeho otca.

25  Väčšie požehnanie ako všetkým (iným) národom udelil mu Pán a svoju zmluvu utvrdil nad Jakubovou hlavou.

26  Uznal (Jakuba) za hodného, aby ho zahrnul svojím požehnaním, preto mu priznal dedičný podiel; a on ho rozdelil po čiastkach medzi dvanástimi pokoleniami.

27  A zachoval mu zbožných mužov, ktorí boli obľúbení u všetkých ľudí.

   Sir 44, 1-27