Sir 35, 1-26

          

Kniha Sirachovcova

35. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Kto zachováva Zákon, prináša časté obety.

2  Je to spasiteľná obeta, ak niekto dbá na prikázania a ďaleký zostáva všetkej neprávosti.

3  Zmiernu obetu prináša za neprávosti a odprosuje za hriechy, kto sa vzdiali od neprávosti.

4  Kto preukazuje lásku, ako keby obetoval jemnú múku, a kto koná milosrdenstvo, prináša (pravú) obetu.

5  Pán má v tom záľubu, ak niekto zanechá neprávosti, a uzmierenie za hriechy je v tom, ak niekto odstúpi od nespravodlivosti.

6  Nedostavuj sa pred Pána naprázdno!

7  Toto všetko treba konať, lebo to prikazuje Boh.

8  Obeta spravodlivého je tuk na oltári a (jeho) vôňa vystupuje až pred Najvyššieho.

9  Obeta spravodlivého je príjemná (Bohu) a na jeho spomienkovú obetu Najvyšší nezabudne.

10  S dobrou mysľou vzdávaj Bohu chválu a neukracuj prvotiny (dorobené) svojimi rukami!

11  Pri každom dare nech je tvoja tvár veselá a svoje desiatky s plesaním zasväcuj (Bohu)!

12  Dávaj Najvyššiemu, ako ti on dáva, s prívetivým okom prinášaj všetko, čo nájde tvoja ruka.

13  Lebo Pán je to, ktorý ti odplatí; a on ti môže odplatiť sedemnásobne.

14  Neprinášaj podlé veci za obetu, lebo také ani neprijme.

15  Nespoliehaj sa na nespravodlivú obetu, lebo Pán je sudcom a pred ním sláva osoby (neznamená) nič.

16  Pán nedáva nikomu prednosť pred chudobným a vypočuje prosbu ukrivdeného.

17  Modlitbou siroty neopovrhne, ani vdovy, keď svoju žalobu prednesie s nárekom.

18  Či netečú slzy po tvári vdove a jej výkriky sa nevznášajú (proti tomu), kto ich vyvolal?

19  Lebo slzy z jej tváre vystupujú do neba a Pán, keď ju počuje, nebude sa z toho radovať.

20  Kto sa korí Pánovi, ako sa jemu ľúbi, toho prijme (na milosť), jeho modlitba sa približuje až k oblakom.

21  Modlitba pokorného preniká oblaky: ani sa nevie potešiť, kým sa nedostane do jeho blízkosti, ani neodstúpi, dokiaľ Najvyšší nezhliadne na neho.

22  A Pán ho nebude odkladať, ale spravodlivosť prizná spravodlivým, lebo si počína podľa práva, a Všemohúci nebude voči (nespravodlivým) zhovievavý, ale bolestným (úderom) zasiahne im chrbát.

23  Aj pohanom odplatí pomstou, až kým nezahubí množstvo pyšných a nerozláme berly nešľachetných;

24  kým neodplatí všetkým podľa ich činov, ako urobil za činy Adama a za jeho opovážlivosť;

25  kým neprisúdi spravodlivým súdom svojmu ľudu a svojím milosrdenstvom nerozveselí spravodlivých.

26  Boh sa vie hojne zľutovať v čase súženia, (zakročí), akoby (prichádzali) kvapky za veľkého sucha.

   Sir 35, 1-26