EsG 9, 1-30

          

Ester Grécky

9. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1  Trinásty deň dvanásteho mesiaca, ktorým je ádar, doručili prípis, ktorý napísal kráľ.

2  Tento deň zahynuli protivníci Židov. Nikto sa im totiž nepostavil na odpor, pretože každý sa bál Židov.

3  Hlavní satrapovia, vladári a kráľovskí tajomníci prejavovali Židom úctu. Lebo doliehal na nich strach z Mardocheja.

4  Zaväzoval ich kráľov príkaz, takže jeho meno sa spomínalo v celej ríši.

6  V meste Súzy zabili Židia do päťsto mužov,

7  medzi nimi boli Farsanestain, Delfón a Fasga,

8  ďalej Fardata, Barea, Sarbacha,

9  Marmasima, Arufaios, Arsaios, Zabutaitas,

10  desiati synovia Bugajčana Hamana, syna Hamadata, nepriateľa Židov, a vyplienili ich majetok.

11  Ten istý deň bol kráľovi nahlásený počet tých, ktorí v Súzach zahynuli.

12  Kráľ povedal Ester: V Súzach zabili Židia päťsto mužov. Čo si myslíš, ako postupovali na okolí? Čo si ešte žiadaš? Vyhovie sa ti.

13  Ester povedala kráľovi: Nech sa Židom dovolí robiť to isté aj zajtra a umožní sa im obesiť desiatich synov Hamana.

14  Súhlasil, aby sa tak stalo, a vydal Židom z tohto mesta mŕtvoly Hamanových synov, aby ich obesili.

15  Štrnásty deň mesiaca ádara sa zhromaždili súzski Židia a zabili tristo mužov, ale nevzali si nič ako korisť.

16  Židia v ostatných častiach ríše sa poschádzali a vzájomne si tak pomáhali, že im nepriatelia už dali pokoj; trinásty deň mesiaca ádara totiž zahubili pätnásťtisíc osôb, ale nevzali si nič ako korisť.

17  Štrnásty deň toho istého mesiaca si užívali pokoj a aj prežili tento deň odpočinku s radosťou a potešením,

18  zatiaľ čo Židia v Súzach, ktorí sa tiež zhromaždili štrnásty deň, nedopriali si pokoj, ale s radosťou a potešením prežili pätnásty deň.

19  Z toho dôvodu teda Židia roztrúsení v odľahlých častiach celej krajiny svätia štrnásty deň mesiaca ádara ako šťastný deň s plesaním a posielajú si navzájom výslužky z hostiny. Obyvatelia hlavných miest však svätia aj pätnásty deň ako šťastný deň plesania a posielajú svojim blízkym výslužky.

20  Mardochej zapísal tieto udalosti do knihy a rozoslal všetkým Židom, ktorí žili v Artaxerxovej ríši či blízko alebo ďaleko.

21  Žiadal, aby zaviedli oslavu týchto šťastných dní — štrnásteho a pätnásteho dňa mesiaca ádara,

22  lebo v tých dňoch si Židia vydýchli od svojich nepriateľov. Žiadal, aby celý mesiac ádar, v ktorom bola ich situácia zmenená v ich prospech, zármutok sa obrátil na radosť a trápenie na šťastný deň, prežívali ako šťastné dni, ako čas svadieb a plesania, keď sa posielajú výslužky priateľom a chudobným.

23  Židia uvítali, čo im napísal Mardochej:

24  ako Macedónčan Haman, syn Hamadata, bojoval proti nim, ako vydal výnos a použil lós, aby ich vykynožil,

25  ako prišiel ku kráľovi s návrhom obesiť Mardocheja a ako všetky zlá, ktoré sa pokúšal uvaliť na Židov, dopadli na neho, takže obesili jeho aj jeho synov.

26  Tieto dni nazvali Púrim podľa lósov — v ich reči totiž púrim označuje lósy —, ale aj pre všetky udalosti, ktoré obsahoval tento list a pre všetko, čo si v ich dôsledku vytrpeli a čo sa im stalo.

27  Mardochej to takto ustanovil a Židia pre seba, pre svoje potomstvo i pre tých, čo sa k nim pridajú prijali, že všetko budú úplne presne zachovávať. Mali to byť pamätné dni slávené z pokolenia na pokolenie, v každom meste, rodine a kraji.

28  Tieto dni Púrim sa budú svätiť navždy a ich pamiatka nikdy nevymizne.

29  Kráľovná Ester, Ammínadabova dcéra, a Žid Mardochej zapísali všetko, čo urobili, a potvrdili aj spis o sviatku Púrim.

31  Mardochej a kráľovná Ester vzali za to na seba plnú zodpovednosť, ba vtedy sa zaručili aj svojím zdravím a uskutočnili svoj zámer.

32  Svojím výrokom to Ester ustanovila na večné časy a bolo to zapísané do kroniky.

   EsG 9, 1-30