EsG 8, 1-38

          

Ester Grécky

8. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1  Ešte ten istý deň kráľ Artaxerxes daroval Ester všetko, čo patrilo intrigánovi Hamanovi. Kráľ pozval aj Mardocheja, lebo Ester mu prezradila, že je jej príbuzný.

2  Kráľ vzal prsteň, ktorý odňal Hamanovi, dal ho Mardochejovi a Ester ustanovila Mardocheja za správcu všetkého, čo patrilo Hamanovi.

3  Ester znova oslovila kráľa, padla k jeho nohám a prosila ho, aby pozastavil zlé plány Hamana a zrušil všetky opatrenia, ktoré urobil.

4  Kráľ vystrel k Ester svoje zlaté žezlo, ona vstala a postavila sa pred kráľa.

5  Ester povedala: Ak sa ti páči a získala som tvoju priazeň, daj odvolať listy, čo rozoslal Haman, tie, čo boli napísané na likvidáciu Židov v tvojej ríši.

6  Veď ako by som sa mohla pozerať na trápenie svojho ľudu? Ako by som sa mohla zachrániť, keď zahynú moji rodáci?

7  Kráľ povedal Ester: Daroval som ti celý Hamanov majetok a jeho som obesil na šibenicu, pretože vztiahol ruku na Židov. Čo si ešte žiadaš?

8  Napíšte aj vy v mojom mene, čo uznáte za vhodné a zapečaťte to mojím prsteňom. Veď ničomu, čo sa napíše na pokyn kráľa a spečatí sa mojím prsteňom, sa nemôže protirečiť.

9  Vtedy, dvadsiaty tretí deň prvého mesiaca, ktorým je nísan, toho istého roku, zvolali pisárov a napísali Židom všetko, čo nariadil správca a náčelník stodvadsiatich siedmich satrapií od Indie až po Etiópiu do každej jednej krajiny v ich vlastnej reči.

10  Listy napísali v kráľovom mene, zapečatili jeho prsteňom a rozoslali cez poslov.

11  Kráľ zaviedol pre Židov právo pridŕžať sa v každom meste vlastných zákonov, navzájom si pomáhať a postupovať proti svojim protivníkom a odporcom podľa vlastného uváženia

12  v jeden jediný deň v celej Artaxerxovej ríši, v trinásty deň dvanásteho mesiaca, ktorým je ádar.

13  (12a) Toto je odpis listu:

14  (12b) Veľký kráľ Artaxerxes posiela pozdrav náčelníkom území stodvadsiatich siedmich satrapií od Indie až po Etiópiu a svojim verným poddaným.

15  (12c) Mnohí spomedzi tých, čo boli častejšie zahrnutí nesmiernou veľkodušnosťou dobrodincov, priveľmi spyšneli a usilujú sa nielen ubližovať našim poddaným, ale keďže nie sú schopní vyrovnať sa so svojou nenásytnosťou, stroja úklady proti svojim dobrodincom.

16  (12d) Tí nielenže vyháňajú vďačnosť spomedzi ľudí, ale dávajú sa strhnúť pýchou, ktorá neuznáva nijaké dobro, a nazdávajú sa, že môžu uniknúť spravodlivosti Boha, ktorý všetko skúma a nenávidí zlé.

17  (12e) Často aj mnohých, čo získali mocenské postavenie, našepkávanie priateľov poverených spravovaním verejných záležitostí urobilo spoluvinníkmi na nevinnej krvi. Zavalilo ich nenapraviteľnými pohromami,

18  (12f) keď takíto priatelia vo svojej bezcharakternosti lživými zámermi podviedli rýdzu dôveru vladárov.

19  (12g) Na takýto jav možno naraziť nielen v dávnych zachovaných príbehoch, ale i v tom, čo sa deje priamo pred vašimi očami, ak skúmate, čo sa zločinne vykonalo v dôsledku skazenosti tých, čo nehodne vládnu.

20  (12h) V budúcnosti budeme dávať pozor, aby sme pre všetkých ľudí zabezpečili v kráľovstve život v pokoji a bez otrasov.

21  (12i) Preto zavedieme potrebné zmeny a budeme posudzovať jednotlivé záležitosti, ktoré nám budú predložené, vždy čo najnestrannejšie a najústretovejšie.

22  (12k) Haman, syn Hamadatov, Macedónčan, v skutočnosti úplne cudzí, perzskej krvi a veľmi vzdialený našej veľkodušnosti, ktorého sme u nás prichýlili ako cudzinca,

23  (12l) požíval láskavosť, ktorú prechovávame voči každému národu, a to až do takej miery, že sme ho vyznačili titulom otec. A všetci sa mu klaňali, pretože dosiahol pri kráľovskom tróne postavenie druhej osoby.

24  (12m) On však nezvládol túto vysokú hodnosť a rozhodol sa zákerne nás zbaviť vlády aj života.

25  (12n) Mnohorakými prefíkanými spôsobmi hnal do záhuby aj nášho záchrancu a trvalého dobrodinca Mardocheja, ako aj bezúhonnú Ester, spoločníčku nášho kraľovania, spolu s celým ich národom.

26  (12o) Týmito prostriedkami zamýšľal dostať nás do izolácie a vládu nad Peržanmi previesť na Macedónčanov.

27  (12p) My sme však zistili, že Židia, ktorých ten zlosyn nad zlosynov vydával na vykynoženie, vôbec nie sú zločinci, naopak spravujú sa tými najspravodlivejšími zákonmi,

28  (12q) že sú to synovia najvyššieho, najväčšieho živého Boha, ktorý pre nás — tak ako pre našich predkov — udržiava naše kráľovstvo v tom najkrajšom poriadku.

29  (12r) Urobíte teda dobre, ak nepoužijete list, ktorý vám poslal Haman, Hamadatov syn, pretože toho, ktorý to pripravil, pred bránami Súz obesili s celou rodinou, lebo Boh, ktorý má všetko vo svojej moci, sa mu rýchlo odplatil trestom, aký si zasluhoval.

30  (12s) Odpis tohto listu zverejnite na každom mieste a dovoľte Židom, aby používali svoje zákony, a poskytnite im posily, aby sa mohli ubrániť proti tým, čo na nich zaútočia v čase pohromy, trinásty deň dvanásteho mesiaca ádara, presne v ten deň.

31  (12t) Lebo takúto radosť namiesto záhuby vyvoleného rodu im spôsobil Boh, ktorý vládne nad všetkým.

32  (12u) Aj vy teda so všetkou radosťou oslavujte tento výnimočný deň medzi svojimi najvýznamnejšími sviatkami, aby nám i tým, ktorí sú nám Peržanom verní, teraz aj potom pripomínal záchranu, no tým, čo nám stroja úklady, záhubu.

33  (12v) Každé mesto alebo krajina všeobecne, ktoré nebudú postupovať v tomto zmysle, budú bez milosti úplne spustošené ohňom a mečom. Stane sa neprístupnou nielen ľuďom, ale bude navždy nehostinná i pre divú zver a vtáctvo.

34  (13) Odpisy tohto nariadenia nech sa vyvesia, aby ich v každej krajine mohli vidieť na vlastné oči a všetci Židia boli v ten deň pripravení do boja proti svojim protivníkom.

35  (14) Jazdci teda náhlivo vyrazili, aby vykonali kráľove pokyny. Toto nariadenie bolo vyvesené aj v Súzach.

36  (15) Keď Mardochej vyšiel von oblečený do kráľovského rúcha so zlatým vencom a na hlave s purpurovou stuhou z jemnej látky, a keď ho videli obyvatelia Súz, radovali sa.

37  (16) Pre Židov nastal deň svetla a veselia.

38  (17) V mestách a krajinách, kde zverejnili tento príkaz a vyvesili túto vyhlášku, zavládla medzi Židmi radosť a veselie, plesali a oslavovali, ba mnohí spomedzi pohanov sa dávali obrezať a pridávali sa k Židom zo strachu pred Židmi.

   EsG 8, 1-38