EsG 3, 1-22

          

Ester Grécky

3. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

1  Po týchto udalostiach kráľ Artaxerxes vyznamenal Hamadatovho syna Hamana Bugajčana a povýšil ho na prvé miesto medzi všetkými svojimi priateľmi.

2  Všetci na dvore sa mu klaňali, lebo tak to kráľ prikázal. Avšak Mardochej sa mu neklaňal.

3  Kráľovskí dvorania Mardochejovi vyčítali: Mardochej, prečo si nevšímaš, čo kráľ hovorí?

4  Každý deň mu to pripomínali, ale nepočúval ich. Udali Mardocheja u Hamana, že sa stavia proti slovám kráľa. Nato im Mardochej vysvetlil, že je Žid.

5  Keď sa Haman dozvedel, že Mardochej sa mu neklania, náramne sa rozzúril

6  a zamýšľal vykynožiť všetkých Židov v Artaxerxovej ríši.

7  V dvanástom roku Artaxerxovho kraľovania pripravil losovanie a hádzal lósy, aby postupne zistil presný deň a presný mesiac, v ktorom by za jediný deň zahubil Mardochejov rod. A lós padol na štrnásty deň mesiaca ádar.

8  Vtedy povedal kráľovi Artaxerxovi: Je jeden národ rozptýlený medzi národmi po celej tvojej ríši, ktorých zákony sa líšia od zákonov všetkých národov; oni neposlúchajú kráľove zákony. Kráľovi uškodí, ak ich nechá len tak.

9  Ak uzná kráľ za vhodné, nech vydá rozhodnutie, aby boli vykynožení, a ja poukážem v prospech kráľovskej pokladnice desaťtisíc talentov striebra.

10  Kráľ sňal svoj prsteň a dal ho na Hamanovu ruku, aby ním spečatil písomnosti proti Židom.

11  A kráľ povedal Hamanovi: Nechaj si svoje striebro, ale s tým národom nalož, ako chceš.

12  Trinásty deň prvého mesiaca zvolali kráľovských pisárov a to, čo prikázal Haman, v mene kráľa Artaxerxa napísali vojvodcom a náčelníkom každej provincie od Indie po Etiópiu, dovedna stodvadsiatim siedmim krajinám, náčelníkom jednotlivých národov, každému v jeho vlastnej reči.

13  Poslovia rozniesli po Artaxerxovej ríši prípis, aby v prvý deň dvanásteho mesiaca, čiže ádara, bol zničený národ Židov a boli zhabané ich majetky.

14  (13a) Text listu znel takto: Toto píše veľký kráľ Artaxerxes náčelníkom stodvadsiatich siedmich provincií od Indie po Etiópiu a im podriadeným miestnym správcom.

15  (13b) Pretože vládnem mnohým národom a v mojich rukách je vláda nad celou zemou, prijal som rozhodnutie, ku ktorému ma nevedie pýcha moci, ale usilujem sa postupovať čo najspravodlivejšie a mierne, aby som pre svojich poddaných vždy a za každých okolností zabezpečil život bez otrasov a aby som obnovil v ríši poriadok a bezpečnosť, ako aj mier, po ktorom túžia všetci ľudia.

16  (13c) Keď som sa vypytoval svojich radcov, ako sa dá v plnej miere dosiahnuť tento cieľ, Haman, ktorého sme vyznačili funkciou druhého muža v kráľovstve, zaskvel sa pred nami rozvážnosťou, vynikol neochvejnou dobrou vôľou a zaručenou spoľahlivosťou,

17  (13d) vysvetlil nám, že medzi všetkými kmeňmi na celom svete žije roztrúsený istý neprispôsobivý ľud, ktorý sa svojimi zákonmi protiví každému národu a ustavične pohŕda príkazmi kráľov, takže nemôžeme uviesť do života zdokonalenie jednotnej štátnej správy, ktoré sa usilujeme presadiť.

18  (13e) Uvedomujeme si teda, že spomenutý národ sa nachádza ako jediný vo svojom ustavičnom nepriateľskom vzťahu voči každému človeku, že jeho spôsob života je cudzí našim zákonom a vymyká sa im, že zmýšľa nepriaznivo o našej politike a že sa dopúšťa tých najhorších zločinov, len aby podkopával stabilitu ríše.

19  (13f) Preto prikazujeme, aby tí, ktorých vám vo svojich prípisoch označil Haman, náš vládny splnomocnenec a náš druhý otec, boli všetci až do koreňa mečmi svojich nepriateľov bez akéhokoľvek zľutovania a súcitu štrnásty deň dvanásteho mesiaca — ádara tohto roku vykynožení spolu s manželkami a deťmi.

20  (13g) A tak tí, čo oddávna boli a sú aj teraz neprispôsobiví, za jediný deň s použitím sily zostúpia do podsvetia, aby sa v nasledujúcom čase dokonale upevnila stabilita a pokoj v našom štáte.

21  (14) Odpisy tohto listu boli doručené do provincií a všetkým národom sa prikazuje, aby boli pripravení na stanovený deň.

22  (15) Toto opatrenie čoskoro zverejnil aj v Súzach. Kým kráľ a Haman popíjali, v meste panoval strach.

   EsG 3, 1-22