Gn 7, 1-24

          

Kniha Genezis

7. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Potom Pán povedal Noemovi: „Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení.

2  Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem samcov a samíc, zo zvierat čo sú nečisté, po dvoch, samca a samicu.

3  Aj z nebeského vtáctva vezmi po sedem samcov a samíc, aby sa zachovalo nažive semä na celej zemi.

4  Lebo už len sedem dní - a potom dám pršať na zem štyridsať dní a štyridsať nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil.“

5  A Noe urobil všetko tak, ako mu rozkázal Pán.

6  Noe mal šesťsto rokov, keď bola potopa vôd na zemi.

7  I vošiel Noe a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do korába.

8  Aj z čistých i z nečistých zvierat, z vtáctva a zo všetkého, čo sa hýbe na zemi,

9  vošlo po dvoch, samec a samica, do korába s Noemom, ako mu prikázal Pán.

10  Po siedmich dňoch sa privalili na zem vody potopy.

11  V šesťstom roku Noemovho života, v druhom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a otvorili sa nebeské priepusty.

12  A pršalo na zem štyridsať dní a štyridsať nocí.

13  A práve v ten deň vošiel do korába Noe, jeho synovia: Sem, Cham a Jafet, jeho žena a ženy jeho synov s nimi.

14  Oni a všetky zvieratá podľa svojho druhu i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, podľa svojho druhu a všetko vtáctvo podľa svojho druhu - všetky operence a okrídlence -

15  vošli k Noemovi do korába po páre z každého tela, v ktorom bol dych života.

16  A čo vošlo, bol samec a samica z každého živočícha, ako mu prikázal Boh. A Pán zavrel Noema zvonku.

17  I nastala štyridsaťdenná potopa na zemi. Vody pribúdali a vyzdvihli koráb zo zeme do výšky.

18  Vody veľmi stúpali a zaplavili všetko na zemskom povrchu, koráb však plával na vodách.

19  A vody vzrastali ďalej na zemi, takže zaliali všetky, aj vysoké vrchy, ktoré sú pod šírym nebom.

20  Voda prevyšovala o pätnásť lakťov vrchy, ktoré pokrývala.

21  I zahynulo každé telo, ktoré sa pohybovalo na zemi: vtáctvo, dobytok, zver, plazy, čo sa plazia po zemi, aj všetci ľudia.

22  Všetko, čo malo v nozdrách dych života, všetko, čo žilo na suchu, zomrelo.

23  Zahubil všetky bytosti, čo boli na zemi: ľudí aj dobytok, plazy i nebeské vtáctvo, a boli vyhubené zo zeme. Ostal iba Noe a to, čo bolo s ním v korábe.

24  A vody ovládali zem ešte stopäťdesiat dní.

   Gn 7, 1-24