Gn 11, 1-32

          

Kniha Genezis

11. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Vtedy bol na celej zemi jeden jazyk a rovnaké slová.

2  Keď sa pohli z východu, našli v krajine Senaár rovinu a osadili sa na nej.

3  Tu si povedali jeden druhému: „Poďme, narobme tehál a vypáľme ich v ohni!“ Tehly im slúžili namiesto kameňa a asfalt namiesto malty.

4  Potom povedali: „Poďme, postavme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať až do neba, spravme si tak pomník, aby sme sa neroztratili po celej zemi!“

5  Tu zostúpil Pán, aby videl mesto a vežu, ktoré stavali ľudia,

6  a povedal: „Hľa, sú jedným národom, všetci majú jeden jazyk; toto je začiatok ich činov a veru neodstúpia od ničoho z toho, čo si zaumienili urobiť.

7  Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!“

8  A takto ich Pán odtiaľ rozohnal po celej zemi a mesto prestali stavať.

9  Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozohnal po celej zemi.

10  Toto je Semovo potomstvo: Dva roky po potope, keď mal Sem sto rokov, narodil sa mu Arfaxad.

11  Po Arfaxadovom narodení žil Sem päťsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

12  Keď mal Arfaxad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Sale.

13  Po Saleho narodení žil Arfaxad ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

14  Keď mal Sale tridsať rokov, narodil sa mu Heber.

15  Po Heberovom narodení žil Sale ešte štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

16  Keď mal Heber tridsaťštyri rokov, narodil sa mu Faleg.

17  Po Falegovom narodení žil Heber ešte štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

18  Keď mal Faleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu.

19  Po Reuovom narodení žil Faleg ešte dvestodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

20  Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu Sarug.

21  Po Sarugovom narodení žil Reu ešte dvestosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

22  Keď mal Sarug tridsať rokov, narodil sa mu Nachor.

23  Po Nachorovom narodení žil Sarug ešte dvesto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

24  Keď mal Nachor dvadsaťdeväť rokov, narodil sa mu Táre.

25  Po Táreho narodení žil Nachor ešte stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

26  Keď mal Táre sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abram, Nachor a Aran.

27  Toto je Táreho potomstvo: Táremu sa narodil Abram, Nachor a Aran a Aranovi sa narodil Lot.

28  Aran však zomrel ešte za života svojho otca Táreho vo svojej rodnej krajine, v Chaldejskom Ure.

29  Abram a Nachor sa oženili. Abramova žena sa volala Sarai a Nachorova žena mala meno Melcha. Bola Aranovou dcérou, ktorý bol otcom Melchy a otcom Jeschy.

30  Sarai však bola neplodná; nemala detí.

31  A Táre vzal svojho syna Abrama, svojho vnuka, Aranovho syna Lota, aj svoju nevestu, ženu svojho syna Abrama, Sarai, vyviedol ich z Chaldejského Uru a išli do krajiny Kanaán. Prišli až do Haranu a tam sa osadili.

32  Táreho dní bolo dvestopäť rokov, keď Táre zomrel v Harane.

   Gn 11, 1-32