Gn 10, 1-32

          

Kniha Genezis

10. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Toto je potomstvo Noemových synov - Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia.

2  Jafetovi synovia sú Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mosoch a Tiras.

3  Gomerovi synovia sú Askenéz, Rifat a Togorma.

4  Javanovi synovia sú Elisa, Taršiš, Kitim a Dodanim.

5  Z nich sa rozvetvili ostrovné národy podľa svojich krajín, jazykov, kmeňov a obyvateľstva.

6  Chamovi synovia sú Chus, Mesraim, Fut a Kanaán.

7  Chusovi synovia sú Saba, Hevila, Sabata, Regma a Sabatacha. Regmovi synovia sú Šaba a Dadan.

8  Chusovi narodil sa tiež Nimród. On začal byť mocnárom na zemi.

9  Bol udatným poľovníkom pred Pánom, takže sa hovorievalo: „Udatný poľovník pred Pánom ako Nimród!“

10  Jeho kráľovstvom bol na počiatku Bábel, Arach, Achad a Chalane v krajine Senaár.

11  Z tejto krajiny tiahol do Asýrie a vystaval Ninive, mesto Rechobot, Chale

12  a Rezen medzi Ninive a Chale. To je najväčšie mesto.

13  Od Mesraima pochádzajú Ludovia, Anamčania, Leabčania, Naftuchovia,

14  Fetrusi, Kasluchovia - z nich vzišli Filištínci - a Kaftorčania.

15  Od Kanaána pochádza jeho prvorodený Sidon a Hetejci,

16  ďalej Jebuzejci, Amorejčania, Gergezejčania,

17  Hevejci, Arachejčania, Sinijci,

18  Aradovia, Samarovia a Amaťania. Potom, keď sa čeľade Kanaánčanov rozišli,

19  územie Kanaánčanov siahalo od Sidonu smerom ku Gerare až po Gazu a smerom k Sodome a Gomore, Adame a Seboim až po Lesu.

20  Toto sú Chamovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.

21  Aj Semovi, praotcovi všetkých Heberových synov a staršiemu Jafetovmu bratovi, sa narodili synovia.

22  Semovi synovia sú Elam, Asýr, Arfaxad, Lud a Aram.

23  Aramovi synovia sú Us, Hul, Geter a Mes.

24  Arfaxadovi sa narodil Sale, Salemu zasa Heber.

25  Heberovi sa narodili dvaja synovia, jeden sa volal Faleg, lebo za jeho čias sa rozdelila zem, a jeho brat sa volal Jektan.

26  Od Jektana pochádza Elmodad, Salef, Asarmot, Jare,

27  Aduram, Uzal, Dekla,

28  Ebal, Abimael, Saba,

29  Ofir, Hevila a Jobab. Títo všetci sú Jektanovi synovia.

30  Ich sídlo siahalo od Mesy až k Sefaru, k východným vrchom.

31  Toto sú Semovi synovia podľa svojich čeľadí, jazykov, krajín a obyvateľstva.

32  To sú čeľade Noemových synov podľa svojich rodov a národov. Z nich sa potom po potope rozvetvili národy na zemi.

   Gn 10, 1-32