Gn 5, 1-32

          

Kniha Genezis

5. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Toto je zoznam Adamovho potomstva: Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu,

2  muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení.

3  Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn, jemu podobný, podľa jeho obrazu, a nazval ho menom Set.

4  Po Setovom narodení žil Adam ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

5  A všetkých dní Adamovho života bolo deväťstotridsať rokov, a potom zomrel.

6  Keď mal Set stopäť rokov, narodil sa mu Enos.

7  A Set po Enosovom narodení žil ešte osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

8  Všetkých Setových dní bolo deväťstodvanásť rokov a potom zomrel.

9  Keď mal Enos deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kainan.

10  Po Kainanovom narodení žil Enos ešte osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

11  Všetkých Enosových dní bolo deväťstopäť rokov a potom zomrel.

12  Keď mal Lainan sedemdesiat rokov, narodil sa mu Malaleel.

13  Po Malaleelovom narodení žil Kainan ešte osemstoštyridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

14  Všetkých Kainanových dní bolo deväťstodesať rokov a potom zomrel.

15  Keď mal Malaleel šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Jared.

16  Po Jaredovom narodení žil Malaleel ešte osemstotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

17  Všetkých Malaleelových dní bolo osemstodeväťdesiatpäť rokov a potom zomrel.

18  Keď mal Jared stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch.

19  Po narodení Henocha žil Jared ešte osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

20  Všetkých Jaredových dní bolo deväťstošesťdesiatdva rokov a potom zomrel.

21  Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem.

22  A Henoch chodil s Bohom. Po Matuzalemovom narodení žil ešte tristo rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

23  Všetkých Henochových dní bolo tristošesťdesiatpäť rokov.

24  Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.

25  Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, narodil sa mu Lamech.

26  Po Lamechovom narodení žil Matuzalem ešte sedemstoosemdesiatdva rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

27  Všetkých Matuzalemových dní bolo deväťstošesťdesiatdeväť rokov a potom zomrel.

28  Keď mal Lamech stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn

29  a dal mu meno Noe, hovoriac: „Tento nás poteší pri našej robote a námahách na zemi, ktorú Pán preklial.“

30  Po Noemovom narodení žil Lamech ešte päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.

31  Všetkých Lamechových dní bolo sedemstosedemdesiatsedem rokov a potom zomrel.

32  Keď mal Noe päťsto rokov, narodili sa mu Sem, Cham a Jafet.

   Gn 5, 1-32