Gn 4, 1-26

          

Kniha Genezis

4. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina, a povedala: „Získala som človeka od Pána.“

2  A opäť porodila - jeho brata, Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník.

3  Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných plodín.

4  Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu.

5  Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár.

6  Tu povedal Pán Kainovi: „Prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár?

7  Či nie je to takto: Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť, a predsa ty ju máš ovládať?“

8  Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Vyjdime si von!“ A keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho.

9  A Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“ On však odvetil: „Neviem. Či som ja strážca svojho brata?“

10  Pán povedal: „Čo si to urobil?! Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne.

11  Buď teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk!

12  Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nijakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi.“

13  Kain povedal Pánovi: „Môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený.

14  Hľa, ty ma dnes odháňaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou; nestály a túlavý budem na zemi. A ktokoľvek ma nájde, zabije ma.“

15  Pán mu však povedal: „Nie tak! Lebo každý, kto zabije Kaina, sedemnásobnú pomstu si odnesie!“ Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil.

16  A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu.

17  A Kain poznal svoju ženu a ona počala, a porodila Henocha. Potom vystaval mesto a nazval ho menom svojho syna Henocha.

18  Henochovi sa narodil zasa Irad, Iradovi Maviel, Mavielovi Matusael a Matusaelovi Lamech.

19  Lamech si vzal dve ženy. Jedna mala meno Ada a druhá mala meno Sela.

20  Ada porodila Jabela; on je praotcom tých, čo bývajú v stanoch a chovajú dobytok.

21  Meno jeho brata bolo Jubal. On je praotcom všetkých, čo hrajú na citare a na flaute.

22  Aj Sela porodila Tubalkaina, kováča, ktorý robil všelijaké veci z medi a zo železa. Tubalkainova sestra bola Noema.

23  Raz povedal Lamech svojim ženám, Ade a Sele: „Počujte môj hlas, Lamechove ženy, nakloňte sluch k mojej reči! Zabijem muža, ktorý ma poraní, a mládenca, ktorý ma udrie.

24  Sedem ráz pomstený bude Kain, Lamech však sedemdesiatsedem ráz.“

25  Adam opäť poznal svoju ženu a ona porodila syna, a dala mu meno Set, hovoriac: „Veď Boh mi nahradil iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain.“

26  Aj Setovi sa narodil syn a dal mu meno Enos. Vtedy sa začalo vzývať meno Pánovo.

   Gn 4, 1-26