Gn 36, 1-43

          

Kniha Genezis

36. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Toto je Ezauovo, čiže Edomovo potomstvo:

2  Ezau si vzal ženy z kanaánskych dcér - Adu, dcéru Hetejca Elona, Anovu dcéru Ólibamu, vnučku Hevejca Sebeona,

3  a Izmaelovu dcéru Bašemat, Nabajotovu sestru.

4  Ada porodila Elifaza, Bašemat porodila Rahuela

5  a Ólibama porodila Jehusa, Ihelona a Koreho. To sú Ezauovi synovia, ktorí sa mu narodili v krajine Kanaán.

6  Potom Ezau zobral svoje ženy, svojich synov a dcéry i všetkých otrokov, ktorí patrili k jeho domu, aj svoje čriedy a všetok svoj dobytok i celý majetok, čo si nadobudol v krajine Kanaán, a odišiel od svojho brata Jakuba do (inej) krajiny.

7  Veď ich majetok bol priveľký, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali, nestačila im na bývanie pre ich stáda.

8  A tak sa Ezau osadil na pohorí Seir. Ezau je (to isté ako) Edom.

9  Toto sú potomci Ezaua, praotca Edomčanov, na pohorí Seir:

10  Toto sú mená Ezauových synov: Elifaz, syn Ezauovej ženy Ady, a Rahuel, syn Ezauovej ženy Bašemat.

11  Elifazovi synovia sú Teman, Omar, Sefo, Gatam a Kenéz.

12  Tamna, vedľajšia žena Ezauovho syna Elifaza, porodila Elifazovi Amaleka. To sú potomkovia Ezauovej ženy Ady.

13  A Rahuelovi synovia sú títo: Nahat, Zara, Sama a Meza. To sú potomkovia Ezauovej ženy Bašemat.

14  Synovia Anovej dcéry, Sebeonovej vnučky, Ezauovej ženy Ólibamy, ktorých porodila Ezauovi: Jehus, Ihelon a Kore.

15  Toto sú náčelníci Ezauových potomkov: Synovia Elifaza, Ezauovho prvorodeného, sú náčelník Teman, náčelník Omar, náčelník Sefo, náčelník Kenéz,

16  náčelník Kore, náčelník Gatam a náčelník Amalek. To sú Elifazovi náčelníci v kraji Edom. To sú Adini potomci.

17  A toto sú synovia Ezauovho syna Rahuela: náčelník Nahat, náčelník Zara, náčelník Sama, náčelník Meza. To sú Rahuelovi náčelníci v kraji Edom. To sú potomci Ezauovej ženy Bašemat.

18  A toto sú synovia Ezauovej ženy Ólibamy: náčelník Jehus, náčelník Ihelon a náčelník Kore. To sú náčelníci Ezauovej ženy a Anovej dcéry Ólibamy.

19  To sú Ezauovi synovia a to sú ich náčelníci - to je Edom.

20  Toto sú synovia Horejcu Seira, praobyvatelia krajiny: Lotan, Sobal, Ana,

21  Dison, Eser a Disan. To sú náčelníci Horejcov, Seirovi synovia v kraji Edom.

22  A Lotanovi synovia sú Hori a Heman a Lotanova sestra bola Tamna.

23  Sobalovi synovia sú však Alvan, Manahat a Ebal, Sefo a Onam.

24  A toto sú Sebeonovi synovia: Aja a Ana. To je ten Ana, čo našiel teplú vodu na púšti, keď pásol oslice svojho otca Sebeona.

25  A toto sú Anove deti: Dison a Ólibama bola Anova dcéra.

26  A toto sú Disonovi synovia: Hamdan, Eseban, Jetram a Charam.

27  Eserovi synovia sú Balán, Zavan a Akan.

28  A toto sú Disanovi synovia: Hus a Aram.

29  Toto sú náčelníci Horejcov: náčelník Lotan, náčelník Sobal, náčelník Sebeon, náčelník Ana,

30  náčelník Dison, náčelník Eser a náčelník Disan. To sú náčelníci Horejcov v kraji Seir podľa svojich kmeňov.

31  A toto sú králi, ktorí panovali v kraji Edom prv, ako Izraelitom kraľoval kráľ:

32  Nad Edomom kraľoval Beorov syn Bela a jeho mesto sa volalo Denaba.

33  Keď Bela zomrel, namiesto neho kraľoval Zarov syn Jobab z Bosry.

34  Po Jobabovej smrti sa stal namiesto neho kráľom Husam z krajiny Temanitov.

35  Keď Husam zomrel, namiesto neho kraľoval Badadov syn Adad, ktorý v kraji Moab porazil Madiánčanov. Jeho mesto sa volalo Avit.

36  Po Adadovej smrti sa stal kráľom na jeho mieste Semla z Masreky.

37  Keď Semla zomrel, namiesto neho sa stal kráľom Šaul z Rechobotu na rieke.

38  Po Šaulovej smrti bol na jeho mieste kráľom Achoborov syn Balanan.

39  Keď Achoborov syn Balanan zomrel, namiesto neho bol kráľom Adar a jeho mesto sa volalo Fau. Jeho žena sa volala Métabel a bola dcérou Matredy, Mazaábovej dcéry.

40  A toto sú mená Ezauových náčelníkov podľa svojich rodov a podľa mien svojich sídel: náčelník Tamny, náčelník Alvy, náčelník Jetet,

41  náčelník Ólibamy, náčelník Ely, náčelník Finonu,

42  náčelník Kenézu, náčelník Temanu, náčelník Mabsary,

43  náčelník Magdielu a náčelník Hiramu. To sú náčelníci Edomu podľa bydlísk v krajine, ktorú zaujali. - To je Ezau, praotec Edomčanov.

   Gn 36, 1-43