Jn 14, 1-31

          

Evanjelium podľa Jána

14. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.

2  V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!

3  Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.

4  A cestu, kam idem, poznáte.“

5  Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“

6  Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

7  Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho.“

8  Filip sa ozval: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí.“

9  Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som s vami, a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: »Ukáž nám Otca?!«

10  Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky.

11  Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte!

12  Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.

13  A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi.

14  Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.

15  Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.

16  A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky -

17  Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.

18  Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.

19  Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť.

20  V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

21  Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

22  Júda, nie ten Iškariotský, sa ho spýtal: „Pane, ako to, že seba chceš zjaviť nám, a svetu nie?“

23  Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok.

24  Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.

25  Toto som vám povedal, kým som ešte u vás.

26  Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

27  Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.

28  Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.

29  A povedal som vám to teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.

30  Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc,

31  ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme stadiaľto!

   Jn 14, 1-31