Jn 10, 1-42

          

Evanjelium podľa Jána

10. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.

2  Kto vchádza bránou, je pastier oviec.

3  Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich.

4  Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas.

5  Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“

6  Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať.

7  Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam.

8  Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali.

9  Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.

10  Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

11  Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.

12  Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa.

13  Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.

14  Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa,

15  ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

16  Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

17  Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem.

18  Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

19  Pre tieto slová znova nastala medzi Židmi roztržka.

20  Mnohí z nich hovorili: „Je posadnutý zlým duchom a šalie. Čo ho počúvate?!“

21  Iní namietali: „To nie sú reči posadnutého zlým duchom. Vari môže zlý duch otvárať oči slepým?“

22  V Jeruzaleme boli práve sviatky Posvätenia chrámu. Bola zima.

23  Ježiš sa prechádzal v chráme v Šalamúnovom stĺporadí.

24  Obstúpili ho Židia a hovorili mu: „Dokedy nás chceš držať v neistote?! Ak si Mesiáš, povedz nám to otvorene.“

25  Ježiš im odvetil: „Už som vám povedal, a neveríte. Svedčia o mne skutky, ktoré konám v mene svojho Otca,

26  ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec.

27  Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou.

28  Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky.

29  Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky.

30  Ja a Otec sme jedno.“

31  Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať.

32  Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“

33  Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“

34  Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: »Ja som povedal: Ste bohmi?«

35  Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo - a Písmo nemožno zrušiť! -,

36  prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: »Rúhaš sa« za to, že som povedal: Som Boží Syn?!

37  Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi.

38  Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“

39  Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk.

40  Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal.

41  Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda.“

42  A mnohí tam uverili v neho.

   Jn 10, 1-42