Dt 34, 1-12

          

Kniha Deuteronómium

34. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Potom Mojžiš vystúpil na Moabské výšiny, na vrch Nebo, končiar pohoria Fasgy, čo je oproti Jerichu, a Pán mu ukázal celý kraj od Galaádu až po Dan,

2  celý Neftalim a krajinu Efraim i Manassesa, a celé územie Júdovo až po Západné more,

3  a južný kraj s okrajom roviny od Jericha až po Segor.

4  A Pán mu povedal: „Toto je tá krajina, o ktorej som prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi: »Dám ju tvojmu potomstvu!« Dal som ti ju uzrieť na vlastné oči, nevojdeš však do nej!“

5  A Mojžiš, Pánov služobník, zomrel tam v moabskej krajine podľa Pánovho rozkazu.

6  Pochovali ho v Údolí v moabskej krajine naproti Bet-Peoru, ale o jeho hrobe nevie nik dodnes.

7  Keď Mojžiš zomrel, mal stodvadsať rokov. Oči sa mu nezakalili a jeho životná sila sa nepodlomila.

8  Synovia Izraela ho tridsať dní oplakávali na Moabskej stepi. Keď sa dni smútku minuli,

9  Nunov syn Jozue sa ukázal plný ducha múdrosti - veď Mojžiš naň vložil ruku -, Izrael ho počúval a robil tak, ako Mojžišovi prikázal Pán.

10  Ale odvtedy sa už nezjavil v Izraeli taký prorok, ako bol Mojžiš, s ktorým by sa Pán stýkal z tváre do tváre,

11  ani (podobný) v zázrakoch a všetkých znameniach, ktoré mu rozkázal robiť v Egypte na faraónovi, na všetkých jeho služobníkoch a na celej jeho krajine,

12  ani v nesmiernej a divotvornej moci, ktorú Mojžiš vykonával pred celým Izraelom.

   Dt 34, 1-12