Dt 27, 1-26

          

Kniha Deuteronómium

27. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Mojžiš nariadil so staršími Izraela: „Zachovávajte každý príkaz, ktorý vám dnes dávam.

2  Keď prejdete cez Jordán do krajiny, ktorú vám dá Pán, váš Boh, postavíte veľké kamene a natriete ich vápnom,

3  aby si na ne mohol napísať všetky slová tohto zákona; keď prejdete cez Jordán, aby si vošiel do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom, ako prisahal tvojim otcom.

4  Keď teda prejdete cez Jordán, postavte na vrchu Hebal kamene, ako vám to dnes nariaďujem, a natrite ich vápnom!

5  Tam postav aj oltár Pánovi, svojmu Bohu, z kameňov, ktorých sa železo nedotklo,

6  z nekresaných a nehladených kameňov postavíš oltár Pánovi, svojmu Bohu, a na ňom prinesieš celostnú žertvu Pánovi, svojmu Bohu,

7  obetuj pokojné obety a jedz tam a hosti sa pred Pánom, svojím Bohom.

8  Na kamene napíšeš zreteľne a jasne všetky slová tohto zákona.“

9  Mojžiš a kňazi z Léviho kmeňa vraveli celému Izraelu: „Dávaj pozor a počuj, Izrael! Dnes si sa stal ľudom Pána, svojho Boha;

10  počúvaj jeho hlas a zachovávaj prikázania a zákony, ktoré ti dnes nariaďujem!“

11  V ten deň prikázal Mojžiš ľudu:

12  „Keď prejdete cez Jordán, títo sa postavia na vrchu Garizim a budú žehnať ľud: Simeon, Lévi, Júda, Isachar, Jozef a Benjamín.

13  Oproti, na vrchu Hebal, sa postavia zasa títo zlorečiť: Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan a Neftali.

14  A leviti začnú mohutným hlasom volať k všetkým mužom Izraela:

15  »Prekliaty muž, ktorý si urobí modlu vyrezávanú alebo liatu - ohavnosť u Pána, dielo rúk umelca - a uloží ju na skrytom mieste!« A všetok ľud nech povie: »Amen!«

16  »Prekliaty, kto neuctí svojho otca alebo matku!« A všetok ľud povie: »Amen!«

17  »Prekliaty, kto preloží medzný kameň svojho blížneho!« A všetok ľud povie: »Amen!«

18  »Prekliaty, kto zavedie slepého na bludnú cestu!« A všetok ľud povie: »Amen!«

19  »Prekliaty, kto prevráti právo cudzinca, siroty a vdovy!« A všetok ľud povie: »Amen!«

20  »Prekliaty, kto bude spať so ženou svojho otca a odkryje prikrývku jeho lôžka!« A všetok ľud povie: »Amen!«

21  »Prekliaty, kto bude spať s akýmkoľvek zvieraťom!« A všetok ľud povie: »Amen!«

22  »Prekliaty, kto bude spať so svojou sestrou, dcérou svojho otca alebo svojej matky!« A všetok ľud povie: »Amen!«

23  »Prekliaty, kto bude spať so svojou testinou!« A všetok ľud povie: »Amen!«

24  »Prekliaty, kto tajne zabije svojho blížneho!« A všetok ľud povie: »Amen!«

25  »Prekliaty, kto prijme dary, aby vytiekla nevinná krv!« A všetok ľud povie: »Amen!«

26  »Prekliaty, kto nezachová slová tohto zákona a nevyplní ich skutkami!« A všetok ľud povie: »Amen!«

   Dt 27, 1-26