Heb 1, 1-14

          

List Hebrejom

1. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov.

2  V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.

3  On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach;

4  a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.

5  Veď kedy komu z anjelov povedal: „Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil“ a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“?

6  A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí: „Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.“

7  Anjelom zasa hovorí: „On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov ohnivými plameňmi.“

8  Ale Synovi: „Tvoj trón, Bože, je na veky vekov a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.

9  Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť; preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom plesania viac ako tvojich druhov.“

10  A: „Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem, aj nebesia sú dielom tvojich rúk.

11  Ony sa pominú, ale ty zostaneš a všetci sťa odev zostarnú,

12  zvinieš ich ako plášť, ako odev a zmenia sa. Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú.“

13  A kedy ktorému z anjelov povedal: „Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám“?

14  Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?

   Heb 1, 1-14