Ez 48, 1-35

          

Kniha proroka Ezechiela

48. Kapitola

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

1  A toto sú mená kmeňov: od severných končín pozdĺž cesty do Hetalonu, kadiaľ sa ide do Ematu, až po Haser Enon - územie Damasku na sever - vedľa Ematu, takže bude vlastniť od východného okraja až po západný: Dan jeden.

2  Pri hranici Danu od východného okraja až po západný okraj: Aser jeden.

3  Pri hranici Asera od východného okraja až po západný okraj: Neftali jeden.

4  Pri hranici Neftaliho od východného okraja až po západný okraj: Manasses jeden.

5  Pri hranici Manassesa od východného okraja až po západný okraj: Efraim jeden.

6  Pri hranici Efraima od východného okraja až po západný okraj: Ruben jeden.

7  Pri hranici Rubena od východného okraja až po západný okraj: Júda jeden.

8  Pri hranici Júdu od východného okraja až po západný okraj bude dar, ktorý venujete, dvadsaťpäťtisíc široký a dlhý ako niektorý údel, od východného okraja až po západný okraj. Svätyňa bude uprostred neho.

9  Dar, ktorý venujete Pánovi, bude dvadsaťpäťtisíc dlhý a dvadsaťtisíc široký.

10  Posvätný dar bude patriť týmto: Kňazom, na sever dvadsaťpäťtisíc, na západ šírka desaťtisíc, na východ šírka desaťtisíc a na juh dĺžka dvadsaťpäťtisíc; Pánova svätyňa bude uprostred neho.

11  Vysväteným kňazom zo Sadokových synov, ktorí zachovávali moje ustanovenia, a keď synovia Izraela blúdili, nezblúdili tak, ako zblúdili leviti.

12  Im bude patriť venovanie z posvätného daru krajiny ako vec svätosvätá vedľa územia levitov.

13  A levitom povedľa územia kňazov dvadsaťpäťtisíc a šírka dvadsaťtisíc.

14  Nepredajú z neho ani nezamenia ani neprepustia prvotiny zeme, pretože sú zasvätené Pánovi.

15  Zvyšujúcich päťtisíc však, v šírke dvadsaťpäťtisíc, je nesväté, pre mesto na obydlie a na obvod; mesto nech je uprostred neho!

16  Toto sú jeho rozmery: severný okraj štyritisícpäťsto, južný okraj štyritisícpäťsto, východný okraj štyritisícpäťsto a západný okraj štyritisícpäťsto.

17  Obvod mesta však bude na sever dvestopäťdesiat, na juh dvestopäťdesiat, na východ dvestopäťdesiat a na západ dvestopäťdesiat.

18  A čo zvyšuje z dĺžky popri posvätnom dare, desaťtisíc na východ a desaťtisíc na západ pozdĺž posvätného daru, dôchodok z toho bude na výživu zamestnancov mesta.

19  Čo sa však zamestnancov mesta týka, majú v ňom zamestnávať ľudí zo všetkých kmeňov Izraela.

20  Celý dar, dvadsaťpäťtisíckrát dvadsaťpäťtisíc do štvorca, sa venuje ako posvätný dar a ako majetok mesta.

21  Ostatok patrí kniežaťu z jednej i druhej strany posvätného daru a mestského majetku, povedľa dvadsaťpäťtisícového daru až po východné hranice a na západ povedľa dvadsaťpäťtisícového daru až po západnú hranicu, popri údele; bude to patriť kniežaťu; posvätný dar a svätyňa chrámu bude však uprostred neho.

22  Počnúc od majetku levitov a majetku mesta, ktorý leží uprostred toho, čo patrí kniežaťu, to, čo leží medzi hranicami Júdu a medzi hranicami Benjamína, bude patriť kniežaťu.

23  A ostatné kmene: od východného okraja až po západný okraj: Benjamín jeden.

24  Pri hranici Benjamína od východného okraja až po západný okraj: Simeon jeden.

25  Pri hranici Simeona od východného okraja až po západný okraj: Isachar jeden.

26  Pri hranici Isachara od východného okraja až po západný okraj: Zabulon jeden.

27  Pri hranici Zabulona od východného okraja až na západný okraj: Gad jeden.

28  A pri hranici Gada k južnému okraju, na juh pôjde hranica od Tamaru po Vody protirečenia Kádeša, popri potoku až po Veľké more.

29  Toto je krajina, ktorú rozdelíte žrebom ako dedičstvo medzi izraelské kmene, a toto sú ich údely,“ hovorí Pán, Jahve.

30  A toto sú východy mesta: na severnej strane rozmery štyritisícpäťsto.

31  Brány mesta budú podľa mien izraelských kmeňov. Tri brány na sever: jedna brána Rubenova, jedna brána Júdova, jedna brána Léviho.

32  Na východnej strane štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Jozefova, jedna brána Benjamínova, jedna brána Danova.

33  Na južnej strane rozmery štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Simeonova, jedna brána Isacharova, jedna brána Zabulonova.

34  Na západnej strane štyritisícpäťsto a tri brány: jedna brána Gadova, jedna brána Aserova, jedna brána Neftaliho.

35  Dookola osemnásťtisíc a meno mesta je: Pán je tam.

   Ez 48, 1-35