Hľadaný výraz: mt 5,41-48, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
41 והאנס אותך ללכת עמו דרך מיל לך אתו שנים׃ 42 השאל מאתך תן לו והבא ללות ממך אל תשב פניו׃ 43 שמעתם כי נאמר ואהבת לרעך ושנאת את איבך׃ 44 אבל אני אמר לכם אהבו את איביכם ברכו את מקקליכם היטיבו לשנאיכם והתפללו בעד מכאיביכם ורדפיכם׃ 45 למען תהיו בנים לאביכם שבשמים אשר הוא מזריח שמשו לרעים ולטובים וממטיר על הצדיקים וגם על הרשעים׃ 46 כי אם תאהבו את אהביכם מה הוא שכרכם הלא גם המכסים יעשו זאת׃ 47 ואם תשאלו לשלום אחיכם בלבד מה יתרון לכם הלא גם המכסים יעשו זאת׃ 48 לכן היו שלמים כאשר אביכם שבשמים שלם הוא׃